E-postSkriv ut

Prenumerantavtal för VeriSign SSL-testcertifikat

DU MÅSTE LÄSA DETTA PRENUMERANTAVTAL FÖR VERISIGN SSL-CERTIFIKAT (”AVTAL”) INNAN DU ANSÖKER OM, GODKÄNNER ELLER ANVÄNDER EN VERISIGN-SÄKER WEBBPLATS, SÄKER WEBBPLATS MED UTÖKAD VALIDERING, SÄKER WEBBPLATS PRO, SÄKER WEBBPLATS PRO MED UTÖKAD VALIDERING, OFX SSL, SÄKERHETSSERVICE MED DELAD VÄRDDATOR, WLAN-SERVER, ELLER SSL-CERTIFIKAT FRÅN VERISIGNS HANTERADE PKI FÖR SSL-CERTIFIKATSERVICE (VAR OCH EN UTGÖR ETT ”CERTIFIKAT”). OM DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL SKALL DU INTE ANSÖKA OM, GODKÄNNA ELLER ANVÄNDA SIGILLET. GENOM ATT KLICKA PÅ ”GODKÄNN” NEDAN ELLER GENOM ATT ACCEPTERA ELLER ANVÄNDA ETT CERTIFIKAT, SAMTYCKER DU TILL ATT VARA PART TILL, OCH VARA FÖRBUNDEN TILL DESSA VILLKOR.

MED ”FÖRETAG” AVSES FÖLJANDE I DETTA AVTAL: (A) SYMANTEC CORPORATION, OM DU BEFINNER DIG I NORD- OCH SYDAMERIKA, THAILAND ELLER JAPAN; (B) SYMANTEC LTD., OM DU BEFINNER DIG I EUROPA, MELLANÖSTERN, AFRIKA ELLER ASIEN OCH STILLAHAVSOMRÅDET (FÖRUTOM THAILAND, JAPAN OCH AUSTRALIEN); OCH (C) VERISIGN AUSTRALIA PTY LTD., OM DU BEFINNER DIG I AUSTRALIEN. OBSERVERA ATT FÖRETAGET FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA FÖRETAGSENTITETER SOM OMFATTAS AV DETTA AVTAL GENOM ATT MEDDELA DIG SOM SÅ BESKRIVS I DETTA AVTAL.

OM DU ÄR KUND TILL EN ÅTERFÖRSÄLJARE (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN) INTYGAR OCH GARANTERAR DU ATT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR BEMYNDIGAD ATT ANSÖKA OM, GODKÄNNA, INSTALLERA, UPPRÄTTHÅLLA, FÖRNYA, OCH, VID BEHOV, UPPHÄVA CERTIFIKATET Å DINA VÄGNAR. GENOM ATT BEMYNDIGA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ATT ANVÄNDA DITT CERTIFIKAT, SAMTYCKER DU TILL ATT FÖRBINDAS TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER DE HÄR VILLKOREN MÅSTE DU KONTAKTA FÖRETAGET OMEDELBART PÅ DET TELEFONNUMMER SOM ANGES I PARAGRAF 24 NEDAN FÖR ATT FÖRETAGET SKA UPPHÄVA CERTIFIKATET.

OM DU ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE OCH AGERAR SOM BEMYNDIGAD REPRESENTANT FÖR EN KUND VID ANSÖKAN OM ETT CERTIFIKAT, INTYGAR OCH GARANTERAR DU ENLIGT VILLKOREN I PARAGRAFERNA 8.2 OCH 8.3. OM DU ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE OCH ANSÖKER OM ETT EGET CERTIFIKAT ELLER ANSÖKER OM ETT DELAT CERTIFIKAT FÖR VÄRDSÄKERHET, GÄLLER DETTA AVTAL DIG I SIN HELHET, FÖRUTOM PARAGRAF 8.3.

1. Definitioner.

Certifikatsutfärdare” eller ”CA” innebär en organisation som har behörighet att utfärda, avbryta, eller återkalla certifikat. I det här Avtalet skall CA tolkas som Företaget.

Certifikatansökan” är en begäran till en CA om att utfärda ett Certifikat.

Policy för Certifieringsrutiner” eller ”PfC” innebär ett dokument, som ses över emellanåt och som innehåller ett uttalande om rutinerna som en certifikatsutfärdare följer vid utfärdandet av Certifikat. Företagets PfC finns publicerat på http://www.verisign.com/repository/cps.

Immateriella rättigheter” innebär alla idag kända eller hädanefter existerande rättigheter associerade med immateriell egendom, inklusive men inte begränsat till registrerade och oregistrerade, amerikanska eller utländska upphovsrätter, designrätter, varumärken, bolagsnamn, logotyper, uppfinningar, patent, patentansökningar, programvara, know-how och all annan immateriell egendom och äganderätter (av alla slag och sorter på alla platser, och oavsett skydd).

Licensierat certifikatalternativ” innebär ett servicealternativ som ger en Prenumerant rätt att använda ett Certifikat på en fysisk enhet med ytterligare certifikatlicenser för varje fysisk server som varje enhet hanterar, eller där kopierade certifikat annars kan finnas. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt för dig.

NetSure Skyddsplan” innebär det förlängda garantiprogrammet som erbjuds av Företaget, enligt uppgifterna i Arkivet.

Tillitspart” innebär en person eller en organisation som förlitar sig på ett certifikat och/eller en digital signatur.

Tillitspartavtal” innebär ett avtal som används av en CA och som fastställer villkoren för hur en person eller organisation agerar som tillitspart, som VeriSigns förlitande partavtal som publicerats i Arkivet.

Arkivet” innebär den samling dokument som finns under länken till arkivet och som kan nås från startsidan på den webbplats varifrån du ansökte om ditt Certifikat.

Återförsäljare” innebär en Internettjänsteleverantör, en systemintegratör, ett webbhotell, en teknisk konsult, en programtjänstleverantör, eller en annan enhet som anskaffar certifikat för återförsäljning.

Prenumerant” innebär en person, organisation, eller enhet som äger eller äger rätten till den utrustning som föremål för och till vilken har utfärdats ett Certifikat, och som kan använda och är bemyndigad att använda den privata nyckel som motsvarar den offentliga nyckel som anges i det relevanta certifikatet.

VeriSign-sigill” eller ”Sigill” innebär en elektronisk bild som föreställer ett VeriSign-märke, som när det uppvisas av dig på din webbplats visar att du har köpt VeriSign-tjänster och, när man klickar på det, visar vilka VeriSign-tjänster du har köpt och om tjänsterna är aktiva.

VeriSign Trust Network” eller ”VTN” innebär den certifikatbaserade infrastrukturen för offentliga nycklar som styrs av VeriSign Trust Network-certifikatpolicyerna, som gör det möjligt att världen över implementera och använda Certifikat från företaget och dess dotterbolag, och deras respektive kunder, Prenumeranter och tillitsparter.

2. Beskrivning av certifikatet. Det certifikat som du har ansökt om för din organisations räkning är ett SSL-certifikat, som används för att stödja SSL-/TLS-sessioner mellan en webbläsare och en webbserver där kryptering används. Alla VeriSign SSL-certifikat räknas som Klass 3-organisationscertifikat inom VTN. Klass 3-certifikat utfärdas för enheter för att ge verifiering (meddelanden, programvara och innehållsintegritet) och konfidentiell kryptering. VeriSigns organisations-SSL-certifikat i klass 3 lämnar försäkran om Prenumerantens identitet baserat på en bekräftelse att Prenumerantens organisation verkligen existerar, att organisationen har godkänt Certifikatansökan och att den person som lämnat in Certifikatansökan för Prenumerantens räkning hade behörighet att göra detta. Certifikatet ger också en försäkran om att Prenumeranten har rätt att använda det domännamn som anges i Certifikatansökan. Om du har ansökt om ett Utökat valideringscertifikat verifierar Företaget ditt Certifikat enligt riktlinjerna för Utökade valideringsscertifikat.

3. Bearbetning av certifikatansökan. När Företaget har tagit emot den nödvändiga betalningen och när de nödvändiga verifieringsprocedurerna för det Certifikat du har valt har slutförts behandlar Företaget din Certifikatansökan. Om din Certifikatsansökan har godkänts, kommer Företaget att utfärda ett Certifikat för användning i enlighet med detta Avtal. När du har hämtat eller på annat vis installerat ditt Certifikat måste du granska informationen i det och omedelbart meddela Företaget eventuella fel. Vid mottagande av ett sådant meddelande kan Företaget återkalla ditt Certifikat och utfärda ett nytt Certifikat.

4. Användningsbegränsningar. Du får inte använda ditt Certifikat (i) för eller på uppdrag av någon organisation annan än din egen; (ii) utföra åtgärder för privata eller offentliga nycklar i anslutning till något annat domännamn och/eller organisationsnamn än det som angavs på din Certifikatansökan, om du inte har köpt VeriSigns tjänst för delad värdsäkerhet; (iii) på mer än en fysisk server eller enhet åt gången, om du inte har köpt det Licensierade certifikatalternativet; (iv) om det rör sig om ett WLAN-servercertifikat, på någon annan enhet än en RADIUS-server; och (v) som styrutrustning under farliga förhållanden eller för tillämpningar som kräver felsäker prestanda som drift av kärnkraftsanläggningar, flygplansnavigering eller kommunikationssystem, flygledningssystem, eller vapenstyrsystem, där fel kan leda direkt till dödsfall, personskador, eller allvarliga miljöskador. Om du använder det Licensierade certifikatalternativet medger du att detta alternativ kan resultera i ökade säkerhetsrisker för ditt nätverk och att Företaget uttryckligen friskriver sig från ansvar för säkerhetsöverträdelser som orsakas av distributionen av en enstaka nyckel till multipla enheter. FÖRETAGET BETRAKTAR OLICENSIERAD ANVÄNDNING AV ETT SSL-CERTIFIKAT PÅ EN ENHET SOM FINNS OVANFÖR EN SERVER ELLER SERVERPARK SOM OLAGLIG PIRATKOPIERING OCH KOMMER ATT BEIVRA ÖVERTRÄDELSER I DEN MÖJLIGASTE MÅN SOM LAGEN TILLÅTER. Certifikat som är köpta under Licensierat certifikatalternativ begränsar återbetalningsbeloppet i NetSure Skyddsplan till tio tusen amerikanska dollar (10 000 USD) eller motsvarande i lokal valuta. Om du väljer att visa VeriSign-sigillet får du endast installera och visa sigillet i enlighet med Licensavtalet för VeriSign Secured Seal som finns i Arkivet.

5. Återkallelse. Om du upptäcker eller har anledning att tro att din privata nyckel har missbrukats, eller om informationen i ditt Certifikat är felaktigt eller har ändrats, eller om din organisations namn och/eller domännamnregistrering har ändrats måste du omedelbart meddela Företaget. Företaget förbehåller sig rätten att återkalla ditt Certifikat när som helst utan föregående meddelande om (i) Företaget upptäcker att informationen i ditt Certifikat inte längre är giltig; (ii) du inte uppfyller dina skyldigheter enligt villkoren i det här Avtalet; eller (iii) Företaget avgör efter eget gottfinnande att din fortsatta användning av Certifikatet kan hota säkerheten eller integriteten hos VTN. Företaget kan också återkalla ditt Certifikat om betalning uteblir.

6. Skyldigheter vid uppsägning eller utgång. När Certifikatet löper ut eller sägs upp skall du permanent avlägsna Certifikatet från alla enheter där det är installerat och du skall därefter inte använda det i något syfte. Om du har installerat ett VeriSign-sigill i samband med det uppsagda Certifikatet skall du även ta bort detta sigill från din webbplats.

7. Villkor för Tjänsten. Detta Avtal skall förbli giltigt till dess ditt Certifikat har löpt ut eller om det innan dess har återkallats.

8. Intyganden och garantier

8.1 Företagets intyganden och garantier. Företaget intygar och garanterar att (i) det inte förekommer fel införda av Företaget i Certifikatinformationen som ett resultat av underlåtenhet att använda rimlig aktsamhet vid framställningen av Certifikatet; (ii) Företagets utfärdande av Certifikat skall efterleva dess PfC i alla sakliga hänseenden; och (iii) dess upphävandetjänster och användning av ett Arkiv efterlever dess PfC i alla sakliga hänseenden.

8.2 Dina intyganden och garantier. Du intygar och garanterar för Företaget och Tillitsparter att (i) allt informationsmaterial som du tillhandahåller Företaget för utfärdandet av ett Certifikat i din Certifikatansökan är riktig; (ii) du skall informera Företaget om de framställanden du har gjort till Företaget i din Certifikatansökan har ändrats eller inte längre är giltiga; (iii) den Certifikatinformation som du har lämnat (inklusive din e-postadress) inte inkräktar på tredje parts Immateriella rättigheter; (iv) den Certifikatinformation som du har lämnat (inklusive din e-postadress) inte har och inte kommer att användas till något lagvidrigt ändamål; (v) du, eller någon som uttryckligen har fått tillåtelse av dig, har (sedan upprättandet) och kommer att förbli den enda person/de enda personer som har tillgång till dina privata nyckel, eller säkerhetsfras, pinkod, programvaru- eller maskinvarumekanism som skyddar den privata nyckeln, och att ingen obehörig person har haft eller kommer att ha tillgång till sådant material eller information; (vi) du uteslutande kommer att använda dina Certifikat för tillåtna och lagliga syften i överensstämmelse med detta Avtal; (vii) du kommer att använda ditt Certifikat som slutanvändare och inte som Certifikatsutfärdare för att utfärda Certifikat, certifikatupphävandeförteckningar, eller annat; (viii) varje digital signatur som skapas med din privata nyckel är Prenumerantens digitala signatur, och att Certifikatet har godkänts och är funktionsdugligt (det inte har löpt ut eller upphävts) vid den tidpunkt då den digitala signaturen skapas; (ix) du ger ditt bifall till detta Avtal som villkor för att få detta Certifikat; och (x) du inte kommer att övervaka, manipulera eller bakåtkompilera (förutom i den grad du inte kan hindras från att göra detta enligt gällande lag) den tekniska implementeringen av VTN, utan föregående skriftligt tillstånd av Företaget och inte i övrigt avsiktligt skall kompromettera säkerheten på VTN. Du intygar och garanterar vidare att du har tillräckliga kunskaper för att fatta ett välgrundat beslut om i vilken grad du väljer att förlita dig på ett digitalt certifikat som utfärdats inom VTN, att du ensam är ansvarig för att besluta om du skall lita på sådan information och att du skall bära det juridiska ansvaret för eventuellt misslyckande att utföra de skyldigheter du har som Tillitspart enligt gällande Tillitspartavtal.

8.3 Återförsäljarens intyganden och garantier. Förutom paragraf 8.2, intygar och garanterar Återförsäljaren till Företaget och Tillitsparter att (i) denne har sin kunds fullmakt att ingå detta Avtal å sin kunds vägnar och/eller att förbinda sin kund till detta Avtal; och att (ii) denne kommer att följa samt säkerställa att dess kund följer detta Avtal.

9. Avgifter och betalningsvillkor. Som ersättning för det Certifikat du har köpt, skall du till Företaget betala de tillämpliga avgifter som anges på vår webbplats vid den tidpunkt då du gör ditt val, eller, om tillämpligt, vid mottagande av en faktura från Företaget. Alla avgifter förfaller omedelbart till betalning och är inte återbetalningsbara, förutom vad som i övrigt anges nedan. Alla skatter, tullavgifter, andra avgifter och kostnader belagda från myndigheter av alla slag (inklusive försäljning, tjänster, användning och mervärdesskatt men exklusive skatter baserade på Företagets nettoinkomster) som krävs av en statlig myndighet på avgifterna för tjänsterna skall bäras av dig och skall inte anses utgöra del av, avdrag från eller kvittning mot sådana tjänsteavgifter. Alla förfallna betalningar till Företaget skall göras utan avdrag eller kvarhållande av några skatter, avgifter, böter eller skadestånd eller annat förutom vad som krävs enligt lag, och i sådant fall skall beloppet du är skyldig att betala med hänsyn till sådant avdrag eller kvarhållande ökas med det belopp som är nödvändigt för att försäkra att, efter att sådant avdrag eller kvarhållande har gjorts, Företaget emottar och behåller (fritt från ansvar i relation härtill) en nettosumma lika med den summan Företaget skulle ha mottagit om sådant avdrag eller kvarhållande inte krävdes. Denna paragraf gäller inte dig om du har köpt Certifikatet från en Återförsäljare.

10. Återbetalningspolicy Om du av någon anledning inte är helt nöjd med det Certifikat som har utfärdats till dig skall du inom trettio (30) dagar efter utfärdandet av Certifikatet begära att Företaget säger upp Certifikatet och tillhandahåller dig en återbetalning. Efter den inledande 30-dagarsperioden har du rätt till återbetalning endast om Företaget har brutit mot garantin eller mot annat relevant åtagande enligt detta Avtal. Denna paragraf gäller inte dig om du har köpt Certifikatet från en Återförsäljare.

11. Äganderätter. Du samtycker till att Företaget och dess licensgivare behåller alla Immateriella rättigheter och äganderätt till all dess konfidentiella information eller andra skyddade uppgifter, produkter, tjänster, idéer, koncept, tekniker, uppfinningar, processer, programvara eller verk härledda från, i form av eller använda i samband med tjänsterna försedda av Företaget under detta Avtal, inklusive, men inte begränsat till, alla ändringar, förbättringar, härledda verk, konfigurationer, översättningar, uppgraderingar och gränssnitt till dessa Tjänster (allt föregående refereras till som ”Företagets verk”). Företagets verk inkluderar inte sedan tidigare befintlig maskinvara, programvara eller nätverk. Förutom vad som i övrigt uttryckligen tillhandahålls häri skall ingenting i detta Avtal skapa någon äganderätt eller licensrätt i den andra partens Immateriella rättigheter och var part skall fortsätta att självständigt äga och underhålla dess Immateriella rättigheter.

12. Ändringar av Prenumerantavtalet. Företaget kan när som helst (i) granska villkoren i detta Avtal och/eller (ii) ändra delar av de tjänster som tillhandahålls häri. Varje sådan ändring är bindande och träder i kraft trettio (30) dagar efter publiceringen av ändringen på Företagets webbplatser, eller efter att du har meddelats via e-post. Om du inte samtycker till ändringen, kan du när som helst avsluta detta Avtal genom att meddela Företaget och begära en delvis återbetalning av betalda avgifter, beräknat från det datum då tjänsten upphör. Genom att fortsätta använda Företagets tjänster efter en sådan ändring, samtycker du till att följa och vara bunden till den.

13. Sekretess. Företaget kommer att behandla och bearbeta de uppgifter som du anger i din Certifikatansökan i enlighet med Företagets Integritetspolicy, såsom ändrad från tid till annan och tillgängliggjord på startsidan på webbplatsen där du registrerade dig för ditt Certifikat. Du samtycker till och godkänner att Företaget får inkludera information som du anger i din Certifikatansökan i ditt Certifikat och i VeriSign-sigillet. Företaget får även (i) offentliggöra ditt Certifikat, sigill och den information som dessa innehåller, i Arkivet och på andra tredjepartswebbplatser; och (ii) använda sådan information i syftena som anges i detta Avtal och i Företagets Informationspolicy. Om du är Återförsäljare och agerar för en kunds räkning, garanterar du att du har alla nödvändiga rättigheter (inklusive samtycken) att lämna kundinformation till Företaget. Du är medveten om att Företaget kommer att bearbeta och/eller överföra den information du tillhandahåller i din Certifikatansökan i USA och i andra jurisdiktioner där Företaget befinner sig. Ytterligare information om behandling av kunddata finns i gällande Integritetspolicy.

14. Friskrivningar från garantier. FÖRUTOM DE UTTRYCKLIGA BEGRÄNSADE GARANTIERNA SOM GES I PARAGRAF 8 ELLER NETSURE SKYDDSPLAN, FRISKRIVER SIG FÖRETAGET FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER FÖRESKRIVNA ENLIGT LAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, UPPFYLLANDE AV KUNDKRAV, RESPEKT FÖR VARUMÄRKE OCH ALLA GARANTIER HÄRRÖRANDE FRÅN VERKSTÄLLIGHET, UPPGÖRELSER ELLER HANDEL. FÖRETAGET GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA ELLER FELFRIA. I DEN MÅN JURISDIKTIONER INTE MEDGER UTESLUTANDET AV VISSA INTYGANDEN, ANSVARSFÖRBINDELSER ELLER GARANTIER, GÄLLER EVENTUELLT INTE VISSA AV OVANSTÅENDE UTESLUTNINGAR DIG.

15. Skadestånd. Du samtycker till att befria, försvara Företaget, dess direktörer, aktieägare, tjänstemän, agenter, anställda, efterträdare och ombud från alla anspråk, processer, stämningar, domar, skador och kostnader (inklusive skäliga juridiska arvoden och kostnader) samt hålla dessa skadeslösa från tredje part i samband med eller med ursprung i (i) brott mot dina garantier, uttalanden och förpliktelser enligt detta Avtal, (ii) osanningar eller oriktiga faktauppgifter lämnade av dig i Certifikatansökan, (iii) varje överträdelse av fysisk eller juridisk persons Immateriella rättigheter på grund av information eller innehåll som angetts av dig, (iv) underlåtenhet att uppge en sakuppgift i Certifikatansökan om den oriktiga uppgiften eller utelämnandet gjordes av oaktsamhet eller med avsikt att vilseleda någon part, eller (v) underlåtenhet att skydda den privata nyckeln, använda ett tillförlitligt system eller vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att förhindra komprometterandet, förlusten, avslöjandet, modifieringen eller den obehöriga användningen av den privata nyckeln enligt villkoren i detta Avtal. Företaget skall genast meddela dig om något sådant anspråk, och du skall ensam ha ansvar för att värja varje anspråk (inklusive förlikning); förutsatt att (a) du håller Företaget informerat om, och rådgör med Företaget i samband med framstegen av en sådan tvist eller förlikning; (b) du inte skall ha någon rätt, utan Företagets skriftliga samtycke, vilket dig inte oskäligen skall nekas, att förlika ett sådant anspråk om en sådan förlikning uppstår från eller är del av en brottslig handling, en process eller en stämning eller innehåller bestämmelser eller medgivande till ansvar eller felaktigt förfarande (kontraktuellt, utomobligatoriskt eller annat) för Företagets räkning, eller kräver särskilda åtgärder eller ideell skada kompenserad av Företaget; och (c) Företaget skall ha rätt att delta i försvaret av ett anspråk med rätt att välja juridiskt ombud och själv bära kostnaderna. Villkoren i denna paragraf 15 gäller även efter att detta Avtal har upphört att gälla. Som Tillitspart samtycker du till att befria och försvara Företaget, dess direktörer, aktieägare, tjänstemän, agenter, anställda, efterträdare och ombud från alla anspråk, processer, stämningar, domar, skador och kostnader (inklusive skäliga juridiska arvoden och kostnader) samt hålla dessa skadeslösa från tredje part i samband med eller ursprung i (i) brott mot dina förpliktelser som Tillitspart enligt fällande Tillitspartavtal; (ii) din tillit till ett Certifikat om detta inte är rimligt under omständigheterna; eller (iii) din underlåtelse att kontrollera statusen för detta Certifikat för att avgöra om certifikatet har löpt ut eller sagts upp.

16. Ansvarsbegränsning.

16.1 OM DET CERTIFIKAT SOM DU HAR KÖPT FALLER UNDER NETSURE-SKYDDSPLANEN SKALL DET MAXIMALA BELOPP SOM FÖRETAGET MÅSTE BETALA TILL DIG ENLIGT PLANEN VARA DET BELOPP SOM FASTSTÄLLS I PLANEN. BEGRÄNSNINGARNA AV SKADESTÅND OCH BETALNINGAR I DENNA PARAGRAF 16.1 GÄLLER INTE ÅTERBETALNINGAR.

16.2 DENNA PARAGRAF 16.2 GÄLLER FÖRPLIKTELSER ENLIGT AVTAL (INKLUSIVE BROTT MOT GARANTIN), ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET OCH/ELLER STRIKT ANSVAR), OCH VARJE ANNAN LAGLIG ELLER SKÄLIG TYP AV ANSPRÅK. I HÄNDELSE AV ANSPRÅK, ÅTGÄRD, STÄMNING, SKILJEFÖRFARANDE ELLER ANNAN PROCESS GÄLLANDE TJÄNSTER UNDER DETTA AVTAL (ÅTSKILT FRÅN EN BEGÄRAN OM BETALNING ENLIGT NETSURE-SKYDDSPLANEN), I DEN GRAD DENNA ÄR TILLÅTEN ENLIGT GÄLLANDE LAG, KOMMER FÖRETAGET INTE ATT TA ANSVAR FÖR (I) VINST, AFFÄR, KONTRAKT, INTÄKT ELLER FÖRVÄNTAT SPARANDE SOM GÅR FÖRLORAT, ELLER (II) NÅGON INDIREKT SKADA ELLER FÖLJDSKADA. FÖRETAGETS TOTALA ANSVAR FÖR SKADOR SOM DU ELLER TREDJE PART LIDER GENOM ANVÄNDNING AV ELLER TILLIT TILL ETT SÄRSKILT CERTIFIKAT SKALL BEGRÄNSAS TILL TOTALT TVÅ (2) GÅNGER DET BELOPP SOM BETALATS FÖR CERTIFIKATET. ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA I PARAGRAF 16.2 SKALL VARA DESAMMA OAVSETT ANTALET DIGITALA SIGNATURER, TRANSAKTIONER ELLER ANSPRÅK FÖRKNIPPADE MED SÅDANT CERTIFIKAT. PARAGRAF 16.2 BEGRÄNSAR INTE ÅTERBETALNINGAR ELLER BETALNINGAR ENLIGT NETSURE-SKYDDSPLANEN . OAKTAT OVANSTÅENDE SKALL FÖRETAGETS ANSVAR INTE BEGRÄNSAS UNDER DENNA PARAGRAF 16 I HÄNDELSE AV PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL SOM ORSAKATS AV FÖRETAGETS VÅRDSLÖSHET ELLER MED AVSEENDE PÅ VARJE ANNAT ANSVAR SOM INTE KAN UNDANTAS AV GÄLLANDE LAG (INKLUSIVE OBLIGATORISKA LAGAR INOM TILLÄMPLIG JURISDIKTION). I DEN MÅN SÅDANA JURISDIKTIONER INTE MEDGER VISSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR GÄLLER EVENTUELLT VISSA AV OVANSTÅENDE UTESLUTNINGAR INTE DIG.

17. Force Majeure. Ingen part skall anses begå avtalsbrott och ej heller skall den hålla den andra parten ansvarig för något upphörande, avbrott eller försening i uppfyllandet av sina förpliktelser under detta avtal (exklusive betalningsförpliktelser) på grund av jordbävning, översvämning, eldsvåda, storm, naturkatastrof, force majeure, krig, terroristhandling, väpnad konflikt, strejk, lockout, bojkott eller andra omständigheter utanför dess rimliga kontroll, förutsatt att parten som förlitar sig på denna paragraf 17 (i) omgående lämnar skriftligt besked därom, och (ii) vidtar alla åtgärder rimligen nödvändiga för att mildra effekterna av force majeure-händelsen; förutsatt vidare att i det fall då force majeure-händelsen varar i en period som överskrider totalt trettio (30) dagar, får endera parten omedelbart säga upp detta Avtal efter skriftligt varsel.

18. Tillämpliga lagar, Exportkrav och Utländsk återsändarskyldighet. Vardera parten skall efterleva alla tillämpliga delstatslagar, nationella lagar och lokala lagar och regler i samband med fullgörandet av detta Avtal. Utan att begränsa giltigheten i vad som anges ovan, samtycker vardera parten till att efterleva alla exportkrav (”Exportkontroll”). Frånsett delgivning som du har gjort till Företaget av en slutgiltig destination för Certifikat, programvara, maskinvara eller tekniska data (eller delar därav) som tillhandahålls av Företaget (”Företags-teknik”) och, oaktat om något annat i detta Avtal anger motsatsen, får du inte: (i) ändra, exportera eller återexportera, antingen direkt eller indirekt, någon Företags-teknik till någon destination som är begränsad eller förbjuden enligt Exportkontroll, utan att först erhålla alla nödvändiga licenser från regeringen i USA eller i något annat land som utövar Exportkontroll; (ii) tillhandahålla Företags-teknik till någon förbjuden part på USA:s förteckning över särskilt angivna medborgare och blockerade personer (United States Treasury Department's Office of Foreign Asset Control list of ”specially designated nationals and blocked persons”), USA:s förteckning över avvisade personer (United States Commerce Department's ”denied parties list”), USA:s förteckning över BIS-enheter (United States Commerce Departments ”BIS Entity List”) eller liknande tillämpliga listor; (iii) exportera eller återexportera Företags-teknik, direkt eller indirekt, för slutanvändning för kärnkraft, missiler eller kemiska/biologiska stridsmedel som förbjuds av Exportkontroll. Företaget äger rätt att avbryta fullgörandet av sina förpliktelser under detta Avtal, utan föregående meddelande och utan ansvar gentemot dig, om du inte efterlever denna bestämmelse.

19. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon bestämmelse i detta Avtal av en behörig domstol bedöms som ogiltig, olaglig eller på något sätt omöjlig att verkställa, skall giltigheten, lagenligheten och verkställigheten av resten av bestämmelserna i detta Avtal inte på något sätt påverkas eller ogiltigförklaras.

20. Tillämpliga lagar. Avtalet och tvister förknippade med tjänster tillhandahållna under avtalet ska regleras och tolkas enligt följande lagar, respektive, utom dess regler gällande internationell privaträtt: (a) gällande lagar i staten Kalifornien, om du befinner dig i Nordamerika eller Latinamerika; eller (b) gällande lagar i England, om du befinner dig i Europa, Mellanöstern eller Afrika; eller (c) gällande lagar i Singapore, om du befinner dig i Asien och Stillahavsområdet, inklusive Japan. Parterna är överens om att Förenta Nationernas konvention om ingående av internationella köpeavtal inte skall tillämpas på detta Avtal.

21. Tvistlösning. I den utsträckning lagen tillåter, innan du inger en stämningsansökan eller åberopar något anspråk i samband med en tvist rörande någon aspekt av detta Avtal, skall du underrätta Företaget, och eventuell ytterligare part i tvisten i syfte att söka en lösning. Både du och Företaget ska genom affärsdiskussioner i god tro försöka lösa sådana tvister. Om sådan tvist inte löses inom sextio (60) dagar efter inledande notifiering kan en part gå vidare enligt vad gällande lagstiftning angiven i detta Avtal tillåter.

22. NetSure-skyddsplanen Du kan täckas av den senaste versionen av NetSure-skyddsplanen som beskrivs i detalj i Arkivet. Enligt den här planen ersätter Företaget dig för vissa skador som uppstår genom att Företaget bryter mot en eller fler av de begränsade garantierna i NetSure-skyddsplanen, upp till de gränsbelopp som fastslås i denna. Certifikat som utfärdas utan kostnad i samband med ett prova på erbjudande från Företaget täcks inte av NetSure-skyddsplanen.

23. Överlåtelse. Du kan inte tilldela rättigheterna som beviljas i detta Avtal, helt eller delvis eller genom avtal, lagstiftning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt samtycke från Företaget. Sådant samtycke ska inte oskäligen nekas eller fördröjas.

24. Underrättelser och meddelanden. Du skall skriftligen tillställa Företaget alla underrättelser, krav eller begäran förknippade med detta Avtal till den ”Kontakt”-adress som anges på webbplatsen varifrån du köpte ditt Certifikat, med kopia till: General Counsel – Legal Department, Symantec, 350 Ellis Street, Mountain View, California, USA 94043. Hänvisningar till telefonnummer ovan innebär 1-650-527-8000.

25. Fullständigt Avtal. Detta Avtal, Licensavtalet för VeriSign-sigillet (om du väljer att visa ett VeriSign-sigill), och om du är återförsäljare, ditt återförsäljaravtal med Företaget, utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan Företaget och dig avseende tilltänkta transaktioner, och ersätter varje tidigare eller samtida muntligt eller skriftligt intygande, överenskommelse, avtal eller kommunikation rörande dessa. Villkor i varje köporder som inte innefattas i eller som strider mot detta Avtal saknar laga kraft.

26. Tredje parts rättigheter som förmånstagare Du samtycker till att Microsoft, Inc. skall vara en uttryckt tredjepartsförmånstagare för de förpliktelser som ingår i detta Avtal.

Prenumerantavtal för VeriSign SSL-certifikat, version 6.0 (augusti 2010)