E-postSkriv ut

Test CA CPS

VeriSigns förklaring om certifieringspraxis för testcertifieringsbehörig

DU MÅSTE LÄSA DENNA VERISIGN FÖRKLARING OM CERTIFIERINGSPRAXIS FÖR TESTCERTIFIERINGSBEHÖRIG ("TEST-CPS") NOGGRANT. GENOM ATT KLICKA "ACCEPTERA" NEDAN OCH/ELLER GENOM ATT BEGÄRA, ANVÄNDA ELLER FÖRLITA DIG PÅ ETT TESTCERTIFIKAT ELLER TEST-CB-ROTCERTIFIKATET (SÅSOM DESSA TERMER DEFINIERAS NEDAN) SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I DETTA TEST-CPS OCH BLI PART TILL DETTA TEST-CPS. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN FÖR DETTA TEST-CPS FÅR DU INTE BEGÄRA, ANVÄNDA ELLER FÖRLITA DIG PÅ ETT TESTCERTIFIKAT, TEST-CB-ROTCERTIFIKATET ELLER NÅGON DEL DÄRAV.

I DETTA TEST-CPS SKALL ALLA OMNÄMNANDEN AV "VERISIGN" FÖRSTÅS SOM OMNÄMNANDEN AV DEN JURIDISKA PERSONEN "VERISIGN" SÅSOM SPECIFICERAD PÅ STARTSIDAN TILL DEN WEBBPLATS DÄR DU ANSÖKTE OM DITT CERTIFIKAT.

Detta test-CPS anger vissa villkor enligt vilka VeriSigns testcertifieringsbehörige ("Test-CB") utfärdar och hanterar testservercertifikat ("Testservercertifikat") och Managed PKI-testslutanvändarcertifikat ("Testprenumerantcertifikat") (tillsammans, "Testcertifikat") (tidigare kallade OnSite-testcertifikat) och enligt vilka certifikatet till test-CB ("Test-CB rotcertifikat") och Testcertifikat används.

En person eller organisation som är föremål för och har blivit tilldelad ett Testcertifikat och är kapabel och behörig att använda den privata nyckeln som motsvarar den publika nyckeln angiven i Testcertifikatet är en prenumerant ("Prenumerant"). Ett Testservercertifikat möjliggör för en Prenumerant att simulera att driva en webbplats som tillhandahåller vissa säkerhetstjänster när ett servercertifikat används korrekt. Ett Testservercertifikat gör det möjligt för en Prenumerant att använda Testservercertifikatet till att testa funktionaliteten hos servercertifikat i sin tillämpning. En Prenumerant som använder ett Testservercertifikat kan antingen (i) uppträda som en Managed PKI-administratör och bevilja ansökningar om Testprenumerantcertifikat och i övrigt utföra en Managed PKI-administratörs funktioner; eller (ii) testa funktionaliteten hos klientcertifikat i sin tillämpning.  VeriSign tillgängliggör Test-CB rotcertifikatet på sin webbplats för behöriga teständamål endast i enlighet med detta Test-CPS.

En person som laddar ner och/eller använder Test-CB rotcertifikatet ("Användare"), inklusive men inte begränsat till Prenumerantens anställda och andra representanter, kan simulera processen varvid en webbläsare autentiserar och upprättar en säker kanal till en webbplats som korrekt använder ett servercertifikat. Detta Test-CPS är avsett att lagligt binda, samt delge information till, Prenumeranter och andra Användare.

Med hänsyn till löftena i detta Test-CPS och med avsikt att vara lagligt bindande, enas VeriSign, Prenumeranter och Användare ("Part" eller "Parter" i detta) om följande:

1. ANVÄNDNING BEGRÄNSAD TILL TESTÄNDAMÅL. TESTCERTIFIKAT OCH TEST-CB ROTCERTIFIKATET SKALL ANVÄNDAS UTESLUTANDE FÖR TESTÄNDAMÅL. TESTCERTIFIKAT OCH TEST-CB ROTCERTIFIKAT SAMT ALLA KOMPONENTER DÄRAV FÅR INTE ANVÄNDAS ELLER FÖRLITAS PÅ FÖR NÅGRA ANDRA ÄNDAMÅL, INKLUSIVE KOMMERSIELLA TRANSAKTIONER, AUTENTISERING AV EN PRENUMERANTS ELLER ETT TEST-CB:S IDENTITET ELLER I SAMBAND MED ATT TILLFÖRSÄKRA KONFIDENTIALITETEN HOS NÅGON INFORMATION. BEGÄR ELLER ANVÄND INTE ETT TESTCERTIFIKAT ELLER TEST-CB ROTCERTIFIKATET TILL NÅGOT ÄNDAMÅL UTÖVER BEHÖRIG TEKNISK TESTNING. PRENUMERANTER OCH ANVÄNDARE ERKÄNNER ATT VARKEN PRENUMERANTERS IDENTITET ELLER BEHÖRIGHET HAR AUTENTISERATS ELLER GODKÄNTS AV TEST-CB ELLER VERISIGN.

2. Utfärdande och användning. Vid VeriSigns mottagande av en fullständig ansökan om ett Testcertifikat skall VeriSign utfärda ett Testcertifikat till en Prenumerant. VeriSign skall också bereda Prenumeranten och andra Användare åtkomst till Test-CB rotcertifikatet. Testcertifikat och Test-CB rotcertifikatet skall användas uteslutande till behöriga teständamål vid simulering av processen varmed (i) en webbläsare autentiserar och upprättar en säker kanal till en webbplats som korrekt använder ett servercertifikat (för Testservercertifikat); (ii) en Managed PKI-administratör beviljar ansökningar om Testprenumerantcertifikat och i övrigt utför en Managed PKI-administratörs funktioner (för Testprenumerantcertifikat) eller (iii) en Prenumerant testar klientcertifikats allmänna funktionalitet (för Testprenumerantcertifikat).

3. Inga inhiberings- eller upphävandetjänster. Prenumeranter och användare erkänner att Verisign inte skall avkrävas att inhibera eller upphäva Testcertifikat på Prenumerantens begäran. VeriSign skall vara berättigad att, efter eget gottfinnande, upphäva varje Testcertifikat.

4. Tillstånd att publicera information. VeriSign skall vara berättigad att publicera och i övrigt offentligt yppa varje Testcertifikat eller del av ett certifikats innehåll i samband med VeriSigns spridning av information om Testcertifikat inom och utanför VeriSigns Test-CB-hierarki.

5. FRISKRIVNING FRÅN[KS1] GARANTI. VERISIGN UTFÄRDAR TESTCERTIFIKAT I BEFINTLIGT SKICK. VERISIGN FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTFÄSTELSER, GARANTIER ELLER VILLKOR MED HÄNSEENDE PÅ TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS AV VERISIGN HÄRUNDER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL VARJE IMPLICIT GARANTI SOM RÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. VERISIGN GÖR INGA UTFÄSTELSER ELLER GER NÅGON GARANTI TILL NÅGON PERSON ATT NÅGON PRENUMERANT TILL VILKEN DET HAR UTFÄRDAT ETT TESTCERTIFIKAT I SJÄLVA VERKET ÄR DEN PERSON ELLER ORGANISATION DEN PÅSTÅR SIG VARA I INFORMATION LÄMNAD TILL VERISIGN ELLER ATT NÅGON PERSON ELLER ORGANISATION I SJÄLVA VERKET ÄR DEN PERSON ELLER ORGANISATION SOM ANGES I ETT TESTCERTIFIKAT ELLER I TEST-CB ROTCERTIFIKATET. VERISIGN LÄMNAR INGEN FÖRSÄKRAN OM KORREKTHETEN, AUTENTICITETEN, INTEGRITETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN HOS INFORMATION SOM FINNS I TESTCERTIFIKAT ELLER TEST-CB ROTCERTIFIKATET ELLER HOS RESULTATEN AV KRYPTOGRAFISKA METODER SOM IMPLEMENTERATS I SAMBAND MED SÅDANA CERTIFIKAT. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD LÄMNAT AV VERISIGN ELLER DESS ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKALL UTGÖRA EN UTFÄSTELSE ELLER GARANTI ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÖKA OMFATTNINGEN AV VERISIGNS FÖRPLIKTELSER. I DEN MÅN JURISDIKTIONER INTE MEDGER UTESLUTANDET AV VISSA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER GÄLLER EVENTUELLT NÅGRA AV OVANSTÅENDE UTESLUTNINGAR INTE FÖR DIG.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING. INGEN PART SKALL VARA ANSVARIG INFÖR NÅGON ANNAN PERSON FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, ÄVEN OM SÅDAN ANNAN PERSON HAR MEDDELATS SANNOLIKHETEN OM SÅDANA SKADOR. VISSA JURISDIKTIONER MEDGER INTE NÅGON BEGRÄNSNING ELLER NÅGOT UTESLUTANDE AV ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ BEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTANDET AV ANSVAR I DETTA TEST-CPS GÄLLER EVENTUELLT INTE FÖR DIG.

7. Certifikats utgång. Giltighetstiden för ett Testcertifikat anges i tabellen nedan. VeriSign skall vara berättigad att upphäva ett Testcertifikat och säga upp sina förpliktelser gentemot en Prenumerant enligt detta Test-CPS när som helst enligt eget gottfinnande, med eller utan skäl.

===========================================
Typ av Testcertifikat: Giltighetstid
===========================================

**Testservercertifikat:**

2 veckor från det datum då certifikatet utfärdades

**TestDrive S/MIME- och VPN-certifikat:**

Kan av en administratör konfigureras upp till högst 2 månader från det datum då certifikatet utfärdades

**Pilotservercertifikat:**

1 år från det datum då certifikatet utfärdades såvida ej annat överenskommits med Prenumeranten till Pilotkontot

**Pilotklientcertifikat:**

Konfigurerbart av en administratör upp till högst 1 år från det datum då certifikatet utfärdades såvida ej annat överenskommits med Prenumeranten till Pilotkontot
===========================================

8. Efter utgång eller upphävande. Vid utgång eller upphävande, oavsett anledning, får en Prenumerants Testcertifikat och alla komponenter därav inte användas eller förlitas på av något skäl. Sådan utgång eller upphävande skall inte påverka avsnitt 4, 5, 6, 8 och 9 i detta Test-CPS eller något av föregående underavsnitt, vilka skall fortsätta att gälla i den utsträckning som krävs för att möjliggöra det fullständiga uppfyllandet därav. Användare skall radera Test-CB rotcertifikatet från sina webbläsare efter fullgjord testning.

9. Diverse bestämmelser.

9.1 Gällande lagar. Lagarna gällande i delstaten Kalifornien i Amerikas förenta stater (oavsett dess lagvalsprinciper) skall tillämpas på giltigheten hos detta Test-CPS, utformandet av dess villkor samt tolkningen och verkställandet av rättigheterna och åliggandena för parterna härtill.  Parterna är överens om att Förenta Nationernas konvention om ingående av internationella köpeavtal inte skall tillämpas på detta Test-CPS.

9.2 Efterträdare och övertagare. Utom som annorledes angivet häri skall detta Test-CPS vara bindande för och gälla till förmån för parternas respektive efterträdare, exekutorer, arvingar, representanter, administratörer och övertagare. Varken detta Test-CPS eller Prenumerants Testcertifikat får överlåtas av Prenumeranten. Alla försök till överlåtelse eller delegering skall vara utan laga kraft och utan effekt

9.3 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon bestämmelse i detta Test-CPS eller tillämpningen därav, av någon anledning och i någon utsträckning, fastslås vara ogiltig eller inte verkställbar skall resten av detta Test-CPS och tillämpningen av sådan bestämmelse på andra personer eller omständigheter inte påverkas av detta och skall tolkas så att det på bästa sätt rimligen förverkligar parternas avsikter. DET FÖRSTÅS UTTRYCKLIGEN ATT VARJE BESTÄMMELSE I DETTA TEST-CPS SOM UTGÖR GRUND FÖR BEGRÄNSNING, FRISKRIVNING ELLER UTESLUTANDE AV ANSVAR, GARANTIER ELLER SKADOR AVSES AV PARTERNA ATT VARA DELBARA OCH OBEROENDE AV VARJE ANNAN BESTÄMMELSE OCH SKALL VERKSTÄLLAS SÅLUNDA.

9.4 Fullständigt avtal. Detta Test-CPS utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan parterna härtill med avseende på föremålet för detta och ersätter varje tidigare eller samtida muntligt eller skriftligt avtal eller överenskommelse eller samförstånd mellan parterna.

9.5 Meddelanden. Närhelst Prenumerant eller Användare önskar eller blir ombedd att lämna något meddelande, krav eller begäran till VeriSign med hänseende till detta Test-CPS skall sådant meddelande göras skriftligen och skall endast äga giltighet om det levereras med en kurirtjänst som i skrift bekräftar leverans eller, om det postas, rekommenderat eller registrerat, förfrankerat med begärt mottagningsbevis, adresserat till den "Kontakt"-adress som anges på den webbplats där du köpte Test-certifikatet, med en kopia till:  General Counsel, VeriSign, Inc., 487 E. Middlefield Road, Mountain View, California, USA 94043. Hänsyftningar till telefonnummer ovan hänför sig till 1-650-426-3400.

Sådana meddelande skall vara giltiga vid mottagandet.

9.6 Varumärken och varunamn. Prenumerant och VeriSign skall med anledning av detta Test-CPS eller dess utövande inte förvärva några rättigheter till något varumärke, varunamn, logotyp eller produktbeteckning tillhörigt den andra parten och skall inte använda desamma av något skäl utom såsom annars bemyndigas skriftligen av Parten som äger alla rättigheter till sådana varumärken, varunamn, logotyper eller produktbeteckningar.

VeriSigns förklaring om certifieringspraxis för testcertifieringsbehörig verstion 4.0

[KS1]Detta är vad som står i TM. Jag föredrar "Ffriskrivning från ansvar". Vad tycker du?