E-postSkriv ut

VeriSign Managed PKI för SSL Serviceavtal

DETTA AVTAL FÖR MANAGED PKI FÖR SSL SERVICE ("AVTAL") INGÅS MELLAN VERISIGN (ENLIGT DEFINITION NEDAN) OCH DEN FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSON SOM VERKSTÄLLER DETTA AVTAL ("Du/Dig"). DETTA AVTAL ANGER VILLKOREN SOM GÄLLER FÖR DIG VID KÖP AV MANAGED PKI FÖR SSL (TIDIGARE BENÄMND "ONSITE"). GENOM ATT KLICKA "ACCEPTERA" ELLER GENOM ATT TA EMOT ETT CERTIFIKAT SAMTYCKER DU TILL ATT VARA PART TILL, OCH VARA BUNDEN AV, VILLKOREN TILL DETTA AVTAL. GENOM ATT KLICKA "AVSTÅ" NEDAN INDIKERAR DU ATT DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN TILL DETTA AVTAL OCH KOMMER INTE ATT BLI EN VERISIGN RB.

ALLA OMNÄMNANDEN AV "VERISIGN" I DETTA AVTAL SKALL FÖRSTÅS SOM OMNÄMNANDEN AVVERISIGN INC. OM NI INTE (PÅ ER ORGANISATIONS VÄGNAR) BEFINNER ER UTANFÖR USA, DÅ ALLA OMNÄMNANDEN AV ”VERISIGN” SKALL FÖRSTÅS SOM OMNÄMNANDEN AV VERISIGN SARL.

Definitioner.

"Certifieringsbehörig" ("CB") skall innebära en part bemyndigad att utförda, hantera, eller återkalla certifikat. Med CB avses i detta Avtal VeriSign

"Certifieringspraxisförklaring" eller "CPF" skall innebära ett dokument, så som det ändrats från tid till annan, som representerar en förklaring om tillvägagångssättet för CA eller RB under utfärdandet av Certifikat. VeriSigns CPF finns publicerat på http://www.verisign.com/repository/CPS/index.html

"Certifikat" eller "Digitalt Certifikat" skall innebära ett meddelande, som åtminstone, anger ett namn eller identifierar Prenumeranten, innehåller Prenumerantens publika nyckel, identifierar Certifikatets giltighetsperiod, innehåller ett Certifikatserienummer och innehåller digital signatur av CB.

"Kodsignerings Certifikat" skall innebära ett VeriSign Klass 3 organisations kodsignerings certifikat använt av mjukvaruframställare och innehållsutgivare för att digitalt signera kod för säker transport över nätverk.

"Konfidentiell Information" skall innebära material, data, system och annan information beträffande verksamheten, affärsverksamhet, projektering, marknadsmål, finansiella affärer, produkter, tjänster, kunder och immateriella rättigheter av den andra parten som kanske inte är tillgänglig eller känd för allmänheten. Konfidentiell Information skall inkludera, men inte begränsas till, villkoren enligt detta Avtal, och all annan information vilken berör tekniska detaljer och verksamhet av någon av VeriSigns tjänster, mjukvara eller hårdvara erbjuden eller försedd häri.

"Certifikatansökan" är en begäran från en Certifikatsökande till en CB om utfärdandet av ett Certifikat.

"Felaktigt Utfärdande" innebär (a) utfärdande av ett Certifikat på ett sätt som inte i sak är i enlighet med procedurerna som krävs av VeriSign CPS, Handboken eller RB-kraven; (b) utfärdande av ett Certifikat till en fysisk eller juridisk person annan än den omnämnd som subjekt i Certifikatet; eller (c) utfärdande av ett Certifikat utan bemyndigande av Prenumeranten omnämnd som subjekt i sådant Certifikat.

"Immateriella Rättigheter" innebär alla nu kända eller hädanefter existerande rättigheter förknippade med immateriell egendom, inklusive men inte begränsat till registrerade och inte registrerade, amerikansk och utländsk upphovsrätt, förpackningar och namn, firmanamn, företagsnamn, logotyper, uppfinningar, patent, patentansökningar, mjukvara, know-how och alla annan immateriell egendom och upphovsrätter (av alla slag och sorter genom universum och oavsett ändamål). "Netsecure Protection Plan" skall innebära det förlängda garantiprogrammet erbjudet av VeriSign.

"Verksamhetsperiod" skall innebära en period med start vid datum och tidpunkt då ett Certifikat är utfärdat (eller vid ett senare datum och tid säkerställd om så anges i Certifikatet) och slut vid datum och tidpunkt vid vilket Certifikatet utgår eller återkallas i förtid.

"SSL Certifikat" innebär ett Klass 3 Certifikat för organisationer utfärdat för att stödja SSL sessioner mellan webbläsare och en server som använder kryptering.

"Prenumerant" är en person, organisation eller bolag som är ägare av eller innehar rättigheterna till enheten som är föremål för och för vilken har utfärdats ett Certifikat, och är kapabel och behörig att använda den privata nyckeln som motsvarar den publika nyckel som anges i Certifikatet.

"Prenumerantavtal" innebär ett avtal ingånget mellan Prenumeranten och en CB eller VeriSign relaterat till bestämmelserna av utnämnda Certifikatrelaterade tjänster som styr Prenumerantens rättigheter och skyldigheter relaterade till Certifikatet.

"Registreringsbehörig" eller ”RB” innebär en fysisk eller juridisk person godkänd av en CB att hjälpa Certifikatsökande att ansöka om Certifikat och/eller avslå Certifikatansökan (eller där behörigt, avstänga) Certifikat, och godkänna sådana ansökningar i anslutning till tjänsten. Du är inte agent åt en Certifikatansökande, och får inte delegera rätten att godkänna en Certifikatansökan till annan än en auktoriserade RBA av annan registreringsbehörig.

"Registreringsbehörigadministratör" ("RBA") utses av en RB och ansvarar för utfärdandet av uppgifterna av en registreringsbehörig.

"VeriSign Trust NetworkSM" ("VTN") innebär den Certifikatbaserade publika nyckel-infrastruktur styrd av VeriSign Trust Network Certifikat Policys som möjliggör världsomfattande spridning och användande av Certifikat av VeriSign och dess dotterbolag, och deras respektive kunder, Prenumeranter och Tillitsparter.

1. UTNÄMNING

(a) Utnämning. Härmed utnämner VeriSign Dig såsom en icke-VeriSign RB inom VeriSign VTN i enlighet med VeriSigns CPS, och Du accepterar ett sådant utnämnande. RB inom VeriSign VTN i enlighet med VeriSigns CPS, och Du accepterar ett sådant utnämnande.  

(b) VeriSign CPS och Managed PKI för SSL Administratörhandbok. Du skall efterleva alla krav och utföra alla förpliktelser som krävs av en RB inom VTN, vilket skall inkludera, men inte begränsas till (i) VeriSign CPS, så som den ändrats från tid till annan; (ii) Managed PKI för SSL Administratörshandbok publicerad under Managed PKI Controll Center, så som den ändrats från tid till annan ("Handbok"); och (iii) förpliktelserna i avsnitt 2 nedan. VeriSign skall meddela individen som Du utser so Din Registreringsbehörigadministratör ("RBA") av några ändringar genom att anslå informationen på Managed PKI Kontroll Center.

2. DINA FÖRPLIKTELSER

(a) Utnämning. Du skall utnämna en eller flera behöriga anställda eller agenter till RBA(:s). Alla sådana anställda och agenter måste uppfylla minimikvalifikationerna som anges i Handboken. Sådana RBA skall ha rätt att utnämna ytterligare RBA:n å Din organisations vägnar. Du skall tillse att dina RBA:n som mottar Certifikat härunder efterlever villkoren i det tillämpliga Prenumerantavtalet, som återfinns i Handboken.

(b) Administratörsuppgifter. Du skall efterleva kraven framställda i VeriSign CPS och i Handboken för att bekräfta informationen i Certifikatansökningar, genom att godkänna eller avslå sådan Certifikatansökan, använda hårdvara och mjukvara därför avsedd av VeriSign, och upphäva Certifikat. Du skall genomföra sådan uppdrag på ett kompetent, professionellt och yrkesmannamässigt vis. Du skall godkänna en Certifikatansökan endast om (i) ansökan var gjord för en enhets eller internetdomäns räkning (med syfte att godkänna SSL Certifikat) eller en mjukvaruutgivare (med syfte att godkänna Kodsigneringscertifikaten) inom Din organisation; och (ii) din RB har auktoriserat användningen av ditt organisationsnamn i Certifikatet. Om Din RBA upphör att ha befogenhet att agera såsom RBA för din räkning, skall du omedelbart återkalla sådan befogenhet. Om ditt organisationsnamn och/eller domänregistrering ändras, skall din RBA omedelbart begära en återkallelse av alla Certifikat utfärdade däri. Du skall inte avslöja någon hemlig fråga, PIN-kod, mjukvara eller hårdvarumekanism som skyddar RBA Certifikatets privata nyckel för en tredje part.

(c) Giltighet. Utöver avslut, återkallelse, och någon säkerhetsföreskrift angiven i detta Avtal, skall VeriSign CPS och Handboken äga giltighet om resten av Avtalet är ogiltigt fram till slutet på Verksamhetsperioden av alla Certifikat utgivna häri.

(d) Certifikatbegränsningar. Du skall inte använda ett SSL Certifikat: (i) för någon annan organisations räkning än din egen; (ii) för att utföra handlingar med privat eller public nyckel med anknytning till något eller några domännamn och/eller organisationsnamn utöver den eller de som angavs av din RBA i samband med registrering (iii) på fler än en fysisk server eller enhet åt gången såvida inte Du har valt det licensierade certifikatalternativet som tillåter användandet av en fysisk enhet med ytterligare Certifikatlicenser för varje fysisk server som varje enhet styr, eller där kopierade Certifikat annars är (det "Licensierade Certifikatvalet"). Du bekräftar att det Licensierade Certifikatvalet kan resultera i ökade säkerhetsrisker för Ditt nätverk och att VeriSign uttryckligen friskriver från ansvar för säkerhetsbrott som är resultatet av distribution av en enstaka nyckel över flera enheter. VERISIGN BETRAKTAR DEN OLICENSIERADE ANVÄNDNINGEN AV ETT CERTIFIKAT PÅ EN ENHET SOM ÄR BELÄGEN OVANFÖR EN SERVER ELLER SERVER-FARM SOM PIRATKOPIERING AV MJUKVARA OCH KOMMER ATT BEIVRA ÖVERTRÄDELSE I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN MEDGER. Certifikat som är köpta under Licensierade Certifikatvalet begränsar skadeståndsbeloppet under NetSecure Protection Plan till tio tusen US dollar (USD 10 000) eller motsvarande belopp i den lokala valutan. Du skall inte använda ett Kodsigneringscertifikat: (iv) för eller på uppdrag av någon organisation annan än din egen; (v) för att utföra privata och publika nyckelverksamheter i anslutning till något domän och/eller organisationsnamn annat än den Du angav i Din Certifikatansökan; (vi) att distrubera illvilligt eller skadligt innehåll av något slag inklusive, men inte begränsat till, innehåll som annars skulle ha haft effekten att störa mottagaren av sådant innehåll; eller (vii) på sådant sätt som överför kontroller eller tillåter tillgång av en privat nyckel motsvarande den publika nyckeln av Certifikatet att någon annan än den anställda som Du har bemyndigat (vilken överföring alltid skall vara på ett säkert sätt för att skydda den privata nyckeln). Följande villkor gäller för MPKI för Intranät SSL och MPKI för Intranät SSL Premium Certificate Services: Intranät SSL Certifikat skall användas enbart vid intranätdomäner och får inte användas på enheter som är publikt tillgängliga från Internet. VeriSign förbehåller sig rätten att övervaka publikt riktade internetservrar och/eller enheter i syfte att försäkra att Intranät SSL Certifikat efterlever detta avsnitt två. Om VeriSign upptäcker någon användning av Intranät SSL Certifikat som strider mot avsnitt 2, kommer VeriSign genast att meddela Din RBA om detta. Din RBA måste, inom tjugofyra (24) timmar, antingen (1) genast flytta Intranäts SSL Certifikatet till en intranätdomän; eller (2) avlägsna och återkalla Intranät SSL Certifikatet från Dina servrar. Om Din RBA inte återkallar eller flyttar det otillåtet utnyttjade Certifikatet kan VeriSign komma att återkalla RBA Certifikatet.

(e) Dina garantier. Du garanterar att (i) allt informationsmaterial till utfärdandet av ett Certifikat och validerat av Dig eller för Din räkning är i sak sant och korrekt; (ii) Ditt beviljande av Certifikatansökan kommer inte att resultera i Felaktigt Utfärdande; (iii) Du har väsentligen efterlevt krav enligt VeriSign CPS, Handboken och Dina skyldigheter såsom stadgade häri; (iv) ingen Certifikatinformation uppgiven till VeriSign kränker någon tredje parts immateriella rättigheter; (v) informationen som uppgavs i Certifikatansökan (inklusive e-postadress(er)) inte har och inte kommer att användas för något olagligt ändamål; (vi) Din RBA har varit (sedan tiden för RBA:s Certifikats tillkomst) och kommer att förbli den enda personen som innehar RBA-certifikatets privata nyckel och ingen obehörig person har haft eller kommer att ha tillgång till sådant material eller information; (vii) Du kommer att använda RBA Certifikatet uteslutande för bemyndigande och legala anledningar i enlighet med detta avtal; och (viii) Du kommer inte att övervaka, beblanda dig i eller med använda omvänd teknologi på den tekniska implementeringen av VeriSign system eller VTN:S mjukvara (förutom i den utsträckning du inte kan förhindras att göra så enligt tillämplig la), förutom vid tidigare skriftligt medgivande från VeriSign, och skall inte på annat sätt avsiktligt kompromettera säkerheten av VeriSign system eller VTN:s mjukvara.

3. YTTERLIGARE SERVICEVILLKOR

(a) Beviljande av Licens. VeriSign beviljar Dig en begränsad, icke-exklusiv, icke överlåtbar, icke vidarelicensierbar licens under tiden för detta Avtal att ha åtkomst till och använda MPKI för SSL-konsol och, om tillämpligt, all programvara eller alla verktyg som VeriSign tillhandhahåller genom Managed PKI för SSL Services. Du äger rätt att använda MPKI för SSL-konsol och sådan programvara eller sådana verktyg enbart i enlighet med tillämpliga instruktioner eller dokumentation och eventuella slutanvändarlicensvillkor och/eller begränsningar som följer därav.

(b) Varje Managed PKI för SSL Service licens kan stödja flera organisationer och flera domännamn, så länge som varje organisation och relaterat domännamn ägs och är registrerat till den organisationen som äger kontot. Denna tjänst är inte avsedd för tillhandahållare av tjänster som utfärdar certifikat till orelaterade organisationer och får inte användas för ett sådant ändamål.

(c) Om Du väljer att visa VeriSign Secured ® Seal, så måste du installera och visa ett sådansigill enbart i enlighet med Verisign Secured Seal Licensavtal anslaget på VeriSigns webbplats.

(d) Notera att en "enhet" refererar till volymen av köpta Certifikat, till exempel, ett ettårigt Certifikat har värdet av en enhet; ett tvåårigt Certifikat skall kräva två enheter, etc. Vidare kan användningen av någon av tilläggstjänsterna nedan öka antalet enheter som krävs för utfärdandet av ett Certifikat: (i) licensierat Certifikatalternativ - varje Certifikat skall användas på upp till en fysisk server eller enhet såvida inte Du har valt det "Licensierade Certifikatalternativet" som tillåter användandet av ett certifikat på en fysisk enhet med ytterligare Certifikatlicenser för varje fysisk server som varje enhet hanterar, eller där kopierade Certifikat annars kan finnas. Under detta alternativ har varje Certifikatlicens värdet av en enhet; därför, till exempel, ett ettårscertifikat som är utfärdat för ät säkra tre enheter skall kräva tre enheter, och ett tvåårigt Certifikat som är utfärdat för att säkra tre enheter skall kräva sex enheter, etc: (ii) Subject Alternative Name Option -Varje Certifikat skall användas för att säkra upp till en domän såvida inte Du har valt "SubAltName Option" som tillåter användandet av Certifikat för att säkra multipla domäner. Det finns en begränsning av tjugo domäner eller "SubAltNames" per Certifikat. Under detta alternativ har varje domän värdet av en enhet; därför, till exempel, kräver ett ettårigt Certifikat som är utfärdat för att säkra tre domäner tre enheter, och ett tvåårigt Certifikat som används för att säkra tre domäner skall kräva sex enheter, etc. Certifikatenheter kan köpas och laddas på Ditt konto. Däremot, har någon Enhet inte används inom tolv månader för utfärdandet (d.v.s. inlösta för Certifikat) skall automatiskt förverkas

4. VERISIGNS FÖRPLIKTELSER

(a) Tjänster. VeriSign skall tillhandahålla tjänsterna specificerade i detta Avtal genom hela Avtalets giltighet. VeriSign skall utfärda, hantera, återkalla, och/eller förnya Certifikat i enlighet med instruktionerna Du tillhandahåller genom din RBA. Vid Ditt godkännande av en Certifikatansökan, skall VeriSign (i) vara berättigat att förlita sig på riktigheten av informationen i varje sådan godkänd Certifikatansökan; och (ii) utfärda ett Certifikat till Certifikatansökande som gör sådan Certifikatansökan. Utan hinder av villkoren i "Basic" Service Level Avtalet, skall inga servicenivå engagemang gälla avseende tjänsterna tillhandahållna häri om inte en Guld- eller Platina-service avgiftsplikt då är gällande.

(b) RBA Certifikat. VeriSign kommer att underrätta Dig om Din RBA Certifikatansökan godkänns eller avvisas. Om din RBA Certifikatansökan godkänns, kommer VeriSign att utfärda ett RBA Certifikat för användning i enlighet med detta Avtal. Efter att Din RBA plockar upp eller på annat vis installerar RBA Certifikatet, måste din RBA granska informationen i det innan användning och omgående meddela VeriSign om några misstag. Vid mottagandet av sådant meddelande skall VeriSign återkalla RBA Certifikatet och utfärda ett korrigerat RBA Certifikat, under villkoren som anges i detta Avtal.

(c) VeriSigns Garantier of Friskrivningar. VeriSign garanterar att (i) det inte förekommer fel införda av VeriSign i Certifikatinformationen som ett resultat av VeriSigns underlåtenhet att iaktta skälig aktsamhet vid framställningen av Certifikatet; (ii) utfärdandet av Certifikatet efterlever i alla sakliga hänseenden dess CPS; och (iii) dess upphävandetjänster och användningen av ett arkiv efterlever dess CPS i alla väsentliga hänseenden.

UTÖVER DE UTTRYCKLIGA BEGRÄNSADE GARANTIER ANGIVNA HÄRI, FRISKRIVER SIG VERISIGN FRÅN SAMTLIGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER SOM FÖLJER AV LAG, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SAMTLIGA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER RÖRANDE SÄLBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL, UPPFYLLANDE AV KUNDS FÖRVÄNTNINGAR, ICKE-INTRÅNG OCH VARJE ANNAN GARANTI SOM FÖLJER AV PRAXIS I AFFÄRSLIVET.

<

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du samtycker till att VeriSign och dess licenstagare äger alla Immateriella Rättigheter i och av all dess Konfidentiella Information eller annan information, produkter, tjänster, och idéer, koncept, tekniker, uppfinningar, processer, mjukvara eller upphovsrättskyddade verk utvecklade, utformade i, eller utövade i samband med tjänsterna tillhandahållna av VeriSign under detta Avtal, inklusive men inte begränsat till all justering, förenkling, härlett arbete, konfigurationer, översättningar, uppgraderingar och samordnanden härtill (allt ovan "VeriSign Arbeten"). VeriSign Arbeten inkluderar inte Din redan existerande hårdvara, mjukvara eller nätverk. Ingenting i detta Avtal skall skapa någon rätt till ägande eller licens till den andra partens Immateriella Rättigheter och varje part skall fortsätta att självständigt äga och förvalta sina Immateriella Rättigheter.

6. AVGIFTER, BETALNING OCH SKATTER

Som ersättning för tjänsterna tillhandahållna genom MPKI för SSL konsolen, skall Du betala till VeriSign de tillämpliga avgifterna angivna på konsolen vid tidpunkten för ditt val, eller, om tillämpligt, vid mottagandet av tillämplig faktura från VeriSign. Alla kostnader är förfallna omedelbart och är inte återbetalningsbara, förutom om så uttryckligen är angivet. Alla förnyelser av certifikattjänster med VeriSign är föremål för dåvarande villkor, inklusive, men inte begränsat till, lyckat avslut av någon tillämplig verifikationsprocess, betalning av tillämplig service taxa vid tidpunkten för förnyelse. VeriSign kommer att meddela dig före utgången av tjänsten minst trettio (30) dagar före att tjänsten måste förnyas. Du skall ensam ansvara för kreditkortsinformationen lämnad till VeriSign och du måste omedelbart meddela VerSign om några ändringar häri (t.ex. ändringar av giltighetstid eller kontonummer). Dessutom är Du ensam ansvarig för att försäkra Dig om att tjänsterna förnyas. VeriSign skall inte ha något ansvar mot Dig eller någon tredje part i anslutning till förnyelse såsom beskriven häri, inklusive, men inte begränsat till något misslyckande eller misstag i förnyelsen av tjänsten. Alla belopp förfallna till betalning som förblir obetalda efter tillämpligt förfallodatum kommer att föranleda en ränta om 1.5 % per månad eller maximalt belopp tillåtet enligt lag, vilket som än är lägst. De angivna kostnaderna är exklusive skatt. Alla skatter, tullar, avgifter och andra statliga kostnader av något slag (inklusive försäljning, tjänster, användande och moms, men exklusive skatter baserade på VeriSigns nettointäkt) som krävs enligt beslut från stat eller statlig myndighet för tjänsterna för någon av tjänsterna skall bäras av Dig och skall inte anses vara del av, avdrag från, eller kvittning av sådan kostnad. Alla betalningar till VeriSign skall göras utan avdrag eller innehållande på kontot för någon skatt, tull, avgift eller bot annat än om så krävs enligt lag, i vilket fall summan som skall betalas av Dig från vilken sådant avdrag eller innehållande skall göras skall öka med det belopp nödvändigt för att försäkra att, efter att ha gjort ett sådant avdrag eller innehållande, VeriSign mottar och behåller (utan ansvar med anledning därav) ett nettobelopp lika med summan som det skulle ha fått om sådant avdrag eller innehållande inte var nödvändigt.

7. KONFIDENTIELL INFORMATION

Parterna samtycker till att de med anledning av deras relation under detta Avtal, kan ha tillgång till och motta Konfidentiell Information från den andra parten. Var part som mottar Konfidentiell Information ("Den Mottagande Parten") samtycker till att bibehålla all sådan Konfidentiell Information mottagen från den andra parten ("Avslöjande Parten"), både muntligt och skriftligt, i förtroende och samtycker till att inte avslöja eller på annat vis tillgängliggöra sådan Konfidentiell Information till en tredje part utan det föregående skriftliga samtycket från den Avslöjande Parten; dock under förutsättningen att den Mottagande Parten äger rätt att avslöja villkoren i detta Avtal till sitt juridiska ombud och affärsrådgivare om sådan tredje part samtycker till att bibevara konfidentialiteten av sådan Konfidentiell Information under villkor som inte är mindre restriktiva än de som stadgas häri. Den Mottagande Parten samtycker vidare till att använda den konfidentiella informationen enbart i syfte att fullfölja detta Avtal. Icke desto mindre skall förpliktelserna angivna häri inte vara tillämpliga på Konfidentiell Information som: (i) är eller blir allmänt känd utan anledning eller fel begånget av den Mottagande Parten; (ii) var lagligen i den Mottagande Partens ägo före avslöjandet från den Avslöjande Parten; (iii) efter ett avslöjande, är rätteligen uppnått av den Mottagande Parten som är i laglig ägo av sådan Konfidentiell Information utan begränsningar; (iv) är oberoende utvecklad av den Mottagande Parten utan användning av den Konfidentiella Informationen; eller (v) krävs enligt lag eller rättsligt beslut, förutsatt att den Mottagande Parten skall ge den Avslöjande Parten en möjlighet att söka förbudsföreläggande eller andra rättsmedel för att förhindra avslöjandet, och skall skäligen samarbeta med den Avslöjande Partens ansträngningar för att säkra en sådan skyddsåtgärd eller andra rättsmedel för att förhindra avslöjande. Därtill kommer VeriSigns behandling av all Din information samlad genom VeriSigns webbplats ske i enlighet med VeriSigns publicerade Sekretessförklaring.

8. SKADEERSÄTTNING

(a) Allmän Skadeersättning. Varje part till detta Avtal ("Skadevållaren") samtycker till, och skall, hålla skadelöst och försvara den andra parten häri ("Skadade"), och dess direktörer, befattningshavare, agenter, anställda, arvtagare och fördelar alla tredje parts anspråk, krav, processer, domar, skador, och kostnader (inklusive skäliga advokatarvoden och utgifter) orsakade av grov vårdslöshet eller uppsåtligt handlande från Skadevållaren, dess anställda, agenter eller avtalspartners under efterlevandet av detta avtal.

(b) VeriSigns Skadeersättning i förhållande till intrång i Immateriella Rättigheter. I den omfattningen tredje parts anspråk, krav, rättsliga åtgärder eller beslut är baserade på ett påstående om att servicen gör intrång i något USA-patent, upphovsrätt eller affärshemlighet (ett ”Intrångspåstående”) skall VeriSign (som Skadevållare)försvara och hålla dig (som den Skadade) skadeslös samt även dina direktörer, befattningshavare, agenter, anställda, arvtagare och fördelar från sådant Intrångspåstående, och ersätta dig för slutligt skadestånd som utdömts i den omfattningen sådant skadestånd är hänförligt till direkt intrång av servicen eller om det så har överenskommits av VeriSign i en förlikning (inklusive skäliga kostnader för juridiskt ombud).

Vid ett Intrångspåstående skall VeriSign ha rätten att efter eget tycke att förvärva rätten att fortsätta använda de behäftade tjänsterna eller att ersätta eller modifiera de behäftade tjänsterna så att de kan förses av VeriSign och användas av Dig utan intrång av tredje parts USA-patent, copyright eller affärshemligheter. Om inget av de sagda alternativen är möjliga för VeriSign på ett kommersiellt gångbart vis, kan VeriSign avsluta servicen omedelbart vid skriftligt meddelande till Dig, och inom trettio (30) dagar efter sådant avslut skall VeriSign betala en avslutskostnad lika stor som de kostnader (exklusive installationskostnader och andra icke återkommande kostnader) som har betalats i förskott proportionerligt med den återstående serviceperioden för vilken sådana kostnader var avsedda och betalda.

Denna skadeersättning skall inte gälla för intrång som orsakats av: (i) varje öppen källa eller tredje parts komponent eller produkt; (ii) varje användning av servicen som inte har skett i enlighet med Avtalet; (iii) varje användning av servicen i kombination med annan service, mjukvara eller hårdvara som inte tillhandahållits av VeriSign om det påstådda intrånget inte skulle ha skett utan sådan kombination; (iv) varje modifiering av servicen som inte utförts av VeriSign om det påstådda intrånget inte skulle ha skett utan sådan modifiering; eller (v) användning av en påstått intrångsgörande version av servicen om det påstådda intrångsgörandet hade kunnat undvikas genom användning av en nyare version av servicen som tillgängliggjorts för dig.

OAKTAT ALLA ANDRA BESTÄMMELSER I AVTALET SKALL RÄTTIGHETERNA OCH ERSÄTTNINGEN ANGIVNA I AVSNITT 8 (B) UTGÖRA HELA VERISIGNS FÖRPLIKTELSE OCH DIN EXKLUSIVA ERSÄTTNING MED HÄNSYN TILL SAKEN IFRÅGA.

(c) Skadeersättningsförfarande. Den Skadade skall omgående underrätta Skadevållaren om varje anspråk på skadeersättning genom en skriftlig underrättelse därom i enlighet med Avsnitt 11(a). Vid underrättandet av ett Skadeersättningsanspråk skall varje underrättelse (i) identifiera det USA-patent, upphovsrätt eller affärshemlighet som åberopas av tredje part och vilken service som potentiellt har påverkats av tredje parts anspråk; och (ii) identifiera, initialt och på löpande basis, varje annan potentiell skadevållare till vilken du har tillhandahållit underrättelse om tredje parts anspråk och servicen som tillhandahållits dig av sådan annan potentiell skadevållare.

Efter att ha mottagit sådan underrättelse skall Skadevållaren få skälig tid att undersöka huruvida tredje partens anspråk faller inom ramen för skadeersättningsansvaret före övertagandet av försvaret av sådant anspråk. Beträffande anspråk för vilka sådan underrättelse har tillhandahållits eller på annat sätt ligger inom ramen för skadeersättningsansvaret skall Skadevållaren äga rätt att kontrollera och bära fullt ansvar för försvaret av sådant anspråk (inklusive förlikning); dock under förutsättning att: (i) Skadevållaren skall hålla den Skadade informerad om, och samråda med denne i samband med fortskridandet av sådant förfarande eller förlikning; (ii) Skadevållaren skall inte ha någon rätt att, utan den Skadades skriftliga samtycke, vilket inte oskäligen får vägras, förlika sådant anspråk om sådan förlikning följer av eller del av någon kriminell handling, krav eller process eller innehåller en bestämmelse om att, eller tillåtelse eller bekräftelse av, ansvar eller felaktigt handlande (oaktat om det är inom- eller utomobligatoriskt eller av annan typ) från den Skadades sida, eller kräver särskild prestation eller åtgärd som ej rör pengar från den Skadade; och (iii) den Skadade skall äga rätt att medverka i försvaret av sådant anspråk med eget ombud som denne själv fått välja och som denne själv bekostar.

Skadevållarens övertagande av försvaret av ett sådant anspråk som åberopats vara inom ramen för skadeersättningsansvaret skall inte förhindra avgörandet av huruvida ett anspråk rätteligen är föremål för skadeersättning under detta Avtal och inte heller begränsa Skadevållarens rätt att närsomhelst friskriva sig från skyldigheter under Avsnitt 8 (a) elelr (b) avseende anspråk elelr skadestånd i den omfattningen dessa inte är föremål för skadeersättning under Avsnitt 8 (a) eller (b).

9. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH GARANTIFRISKRIVNINGAR

(a) VAR PARTS SAMMANLAGDA ANSVAR FÖR SAMTLIGA ANSPRÅK UNDER AVTALET SKALL INTE ÖVERSTIGA TVÅ (2) GÅNGER SUMMAN BETALAD ELLER SOM SKALL BETALAS AV DIG TILL VERISIGN UNDER DE TOLV (12) MÅNADER OMEDELBART FÖRE DE HÄNDELSER SOM FÖRANLETT ANSPRÅKET, UPP TILL MAXIMALT EN MILJON US DOLLAR (USD 1 000 000). DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER INTE FÖR ANSVAR SOM FÖLJER AV: (I) AVSNITT 7 (KONFIDENTIELL INFORMATION); (II) AVSNITT 8 (B) (VERISIGNS SKADEERSÄTTNING I FÖRHÅLLANDE TILL INTRÅNG I IMMATERIALLA RÄTTIGHETER); ELLER (III) DÖDSFALL ELLER ALLVARLIG KROPPSSKADA; AVSEENDE VERISIGNS ANSVAR SKALL DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING INTE GÄLLA ANSPRÅK SOM TÄCKS AV NETSURE PROTECTION PLAN. VERISIGNS ANSVAR FÖR ANSPRÅK SOM TÄCKS AV NETSURE PROTECTION PLAN SKALL INTE ÖVERSTIGA GARANTIBELOPPEN SOM SKALL BETALAS I ENLIGHET MED PLANEN.

(b) INGEN PART KOMMER UNDER NÅGON SOM HELST FÖRUTSÄTTNING HÅLLAS ANSVARIG FÖR FÖLJD-, INDIREKT, SÄRSKILT, BESTRAFFNINGS-, ANGRÄNSANDE ELLER EXEMPLIFIERANDE SKADESTÅND, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORAD VINST ELLER OMSÄTTNING, OAVSETT OM DEN ÄR FÖRUTSEBAR ELLER OFÖRUTSEBAR, ÄVEN OM PARTEN HAR ERHÅLLIT RÅDGIVNING AVSEENDE RISKERNA FÖR SÅDANT SKADESTÅND.

10. AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING

(a) Period och uppsägning. Detta avtal skall börja gälla det datum du klickar på "Jag Accepterar"-knappen och skall fortgå successivt ett (1) år åt gången till det som inträffar först av (i) upphörandet av alla Certifikat utfärdade härunder, eller (ii) en uppsägning enligt avsnitt 10 (b) nedan.

(b) Uppsägning på grund av brist. I fall av ett väsentligt brott mot detta Avtal (exklusive brott för vilka en särskild åtgärd uttryckligen anges), kan den icke-avtalsbrytande parten säga upp detta Avtal om ett sådant brott inte är avhjälpt inom trettio (30) efter skriftligt meddelande därom.

(c) Effekter av uppsägning. Du skall upphöra att använda tjänsterna vid uppsägning. Vidare skall varje uppsägning av detta Avtal inte befria någon part från några av förpliktelserna som uppstod före tiden får sådan uppsägning. Avsnitten 2 (c) , 5, 6, 7, 8, och 9 skall äga giltighet även efter detta Avtals upphörande oavsett anledning.

11. GENERELLA REGLER

(a) Underrättelser och meddelanden. Du skall skriftligen tillställa VeriSign alla underrättelser, krav eller begäran förknippade med detta Avtal skriftligen (exklusive e-post) till "Kontakt"-adressen som anges på webbplatsen varifrån du köpte Tjänsterna, med kopia till: General Counsel, 487 E. Middlefield Road, Mountain View, California, USA 94043.

(b) Fullständigt avtal. Detta Avtal (inklusive alla köporders utfärdade härunder) och Prenumerantavtalen, om tillämpligt, utgör hela överenskommelsen och Avtalet mellan VeriSign och Dig med hänsyn till alla tjänster köpta härunder, och ersätter varje tidigare eller samtida muntligt eller skriftligt uttalande, överenskommelse, avtal eller kommunikation med anledning härav.

(c) Ändringar och avsägningar. Alla villkor eller bestämmelser i detta Avtal (inklusive alla köporders) kan ändras, och efterlevnaden av alla villkor i detta Avtal kan avsägas, enbart skriftligen i form av ett icke-elektroniskt bevis som hänvisar till detta Avtal och som är signerat av parterna som är bundna därtill, och detta Avtal kan inte ändras eller förlängas enbart genom ett utfärdande av en köporder eller liknande instrument hänvisande till detta Avtal.

(d) Force Majeure. Ingendera parten skall anses bryta mot avtalet, ej heller skall det hålla den andra parten ansvarig för något upphörande, avbrott eller försening i uppfyllandet av sina förpliktelser (förutom betalningsplikt) på grund av jordbävning, översvämning, eldsvåda, storm, naturkatastrof, "Act of God", krig, väpnad konflikt, terroristhandling, strejk, lockout, bojkott eller annan omständighet utanför partens skäliga kontroll, förutsatt att parten som förlitar sig på detta (i) skall ha omgående lämnat den andra parten ett skriftligt besked därom och (ii) skall vidta alla åtgärder rimligen nödvändiga för att mildra effekterna av force majeure-händelsen; förutsatt vidare att för det fall force majeure-händelsen varar i en period som överskrider sammanlagt trettio (30) dagar endera parten får omedelbart säga upp detta Avtal genom en skriftlig underrättelse därom.

(e) Bestämmelses ogiltighet. Om någon bestämmelse i detta Avtal, eller tillämpningen därav, bedöms av en behörig domstol som ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa på något sätt, skall giltigheten, lagligheten och verkställbarheten av resterande bestämmelser häri inte på något sätt vara påverkade eller förhindrade därav.

(f) Lagenlighet, Eportkrav, och Utländsk fraktskada. Var part skall efterleva alla tillämpliga federala, statliga och kommunala lagar, regler och föreskrifter i anslutning till efterlevnaden av Avtalet. Utan att begränsa allmängiltigheten av det nyss sagda samtycker var part till att efterleva samtliga exprotkrav (”Export Control”). Oavsett något avslöjande som Du har gjort till VeriSign som en slutgiltig destination till Certifikat, mjukvara, hårdvara, eller teknisk data (eller delar därav) som har tillhandahållits av VeriSign (”VeriSign Technology”) och, oavsett om någonting i Avtalet är det motsatta, kommer Du inte att: (i) ändra, exportera eller vidareexportera, direkt eller indirekt, någon VeriSign Technology till någon destination som är förbjuden enligt Export Control, utan att först erhålla alla nödvändiga licenser från regeringen i USA eller något annat land som har infört Export Control; (ii) tillhandahålla VeriSign Technology till någon annan icke tillåten part enligt USA:s Treasury Department’s Office of Foreign Asset Controls lista av ”Specially designated nationals and blocked persons”, USAS:s Commerce Department’s ”denied parties list”, USA:s Commerce Department’s ”BIS Entity List” eller sådan annan tillämplig lista; eller (iii) exportera eller vidareexportera VeriSign Technology, direkt eller indirekt, för användning inom kärnkraft, robotvapen, eller kemiska/biologiska vapen som är förbjuden enligt Export Control. VeriSign skall ha rätt att avbryta fullföljande av sina förpliktelser enligt Avtalet, utan att tidigare meddelande därom och utan ansvar mot Dig, om Du underlåter att efterleva denna bestämmelse.

(g) Överlåtelse. Ingen av parterna får överlåta eller överföra detta Avtal eller några skyldigheter härunder utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten och varje annan avsedd överlåtelse eller överföring utan föregående skriftligt godkännande skall vara ogiltig, frånsett att VeriSign får överföra eller uppdra sina förpliktelser under detta Avtal till ett företag som direkt eller indirekt kontrollerar, eller kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll som VeriSign Inc. Alla överlåtelser i strid med denna punkt (g) skall vara ogiltiga. I sådant fall skall Avtalet vara bindande på och träda i kraft till förmån för arvtagare och uppdragstagare till parterna.

(h) Oberoende uppdragstagare. Parterna till detta Avtal är oberoende uppdragstagare. Ingendera parten är agent, representant, joint venture-part eller kompanjon till den andra parten. Ingendera parten skall äga rätt, kraft eller behörighet att ingå något avtal åt den andra parten eller för dess räkning eller ådra den andra parten någon förpliktelse eller ansvar eller på annat sätt binda den. Varje part skall bära sina egna kostnader och utgifter vid utförandet av detta Avtal.

(i) Tillämpliga lagar. Varje tvist förknippad med tjänsterna tillhandahållna enligt detta Avtal skall regleras till alla delar av och tolkas i enlighet med commonwealthlagarna gällande i Virginia, USA, utom dess regler rörande internationell privaträtt. Förenta Nationernas konvention om Avtal vid Internationell försäljning av varor skall inte äga tillämpning på detta avtal.

(j) Tvistlösning. I den utsträckning lagen tillåter, innan du får åberopa någon tvistlösningsmekanism i samband med en tvist rörande någon aspekt av detta avtal, skall du underrätta VeriSign och eventuell annan part i tvisten i syfte att söka lösning av tvisten. Om tvisten inte är löst inom sextio (60) dagar efter första underrättelsen får part fortskrida I enlighet med följande:

(i) Där varje part i tvisten har hemvist i Kanada eller USA eller är en organisation belägen eller affärsmässigt verksam i Kanada eller USA. Varje stämning i syfte att genomdriva efterlevnaden av detta Avtal eller som uppstår i samband med detta Avtal skall föreläggas federala distriktsdomstolen för Virginias östra distrikt eller eller kommunala domstolen i Fairfax, Virginia, USA. Parterna är överens om att dessa domstolar skall ha exklusiv in personam-domsrätt och exklusivt utgör laga forum och parterna underkastar sig att dessa domstolar har in personam-domsrätt och exklusivt utgör laga forum. Parterna avsäger sig vidare rätten till juryrättegång i samband med varje process som inleds i samband med detta avtal.

(ii) Där en eller flera parter i tvisten inte har hemvist i Kanada eller USA eller inte är en organisation belägen eller affärsmässigt verksam i Kanada eller USA. Varje tvist som uppstår i samband med detta Avtal skall lösas enligt Internationella handelskammarens (ICC) Regler för förlikning och skiljeförfarande med ändringar behövliga för att återspegla bestämmelserna häri av en eller flera skiljedomare. Platsen för skiljeförfarandet skall vara Genève i Schweiz och förfarandet skall hållas på engelska. I fall som behandlas av en ensam skiljedomare skall denna ensamma skiljedomare utses genom gemensam överenskommelse av parterna. Om parterna inte lyckas komma överens om en skiljedomare inom femton (15) dagar skall ICC utse en skiljedomare kunnig i datamjukvarurätt, informationssäkerhet och kryptografi eller annars med specialkvalifikationer inom området, såsom en advokat, akademiker eller domare från en "common law" jurisdiktion. Inget i detta Avtal skall anses förhindra någondera part från att söka förbudsföreläggande (eller annat interimistiskt rättsmedel) i domstol med jurisdiktion över parterna och denna tvists föremål såtillvida det är nödvändigt för att skydda någondera partens namn, skyddad information, affärshemligheter, kunskap eller rörande varje annan immateriell rättighet.

(k) Företräde. I det fall det uppstår en konflikt mellan detta Avtal och ett Prenumerantavtal, skall villkoren i Prenumerantavtalet gälla, men enbart med avseende på det särskilda Certifikatet ifråga.

VeriSign Managed PKI för SSL Serviceavtal version 5.0 (July 9, 2009)