type="text/css" /> guide, webbplatssäkerhet, internetsäkerhet, ssl-certifikat, administrerad pki, ssl-server-id, verisign se " />
} var addthis_config = { ui_cobrand: 'Symantec', ui_language: "sv", services_compact: 'digg, twitter, delicious, newsvine, stumbleupon, myspace, buzz, facebook, technorati, google, live, more' }
"). OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÖR SECURED SEAL, ACCEPTERAR DU ATT INTE INSTALLERA ELLER VISA SIGILLET. GENOM ATT KLICKA "JAG ACCEPTERAR" ELLER GENOM ATT INSTALLERA ELLER VISA ETT SIGILL, GODKÄNNER DU ATT BLI PART TILL OCH VARA BUNDEN AV VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÖR SECURED SEAL OCH DENNA SIGILLICENS INGÅS MELLAN VERISIGN (SÅ SOM DEFINIERAS NEDAN) OCH ORGANISATIONEN SOM VERKSTÄLLER DETTA LICENSAVTAL FÖR SECURED SEAL ("DU" OCH "DIN").

ALLA REFERENSER TILL "VERISIGN" I DETTA LICENSAVTAL FÖR SECURED SEAL SKALL FÖRSTÅS SOM REFERENSER TILL DEN JURIDISKA PERSONEN VERISIGN SÅ SOM SPECIFICERATS PÅ WEBBPLATSEN PÅ VARIFRÅN DU ANSÖKTE OM SIGILLET.

OM DU ÄR KUND HOS EN WEBBVÄRD (SÅ SOM DEFINIERAS HÄRI), UTTALAR OCH GARANTERAR DU ATT DIN WEBBVÄRD ÄR BEMYNDIGAD ATT ANSÖKA OM, ACCEPTERA, INSTALLERA, UNDERHÅLLA OCH OM NÖDVÄNDIGT, UPPHÖRA ATT VISA SIGILLET FÖR DIN RÄKNING. GENOM ATT VISA SIGILLET, SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN VID VILLKOREN FÖR DETTA LICENSAVTAL FÖR SECURED SEAL. VISA INTE SIGILLET OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÖR SECURED SEAL.

OM DU ÄR EN WEBBVÄRD OCH UPPTRÄDER SOM AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR EN KUND SOM ANSÖKER OM ETT SIGILL, UTTALAR OCH GARANTERAR DU SÅ SOM FASTSTÄLLTS I AVSNITT 6.2. OM DU ÄR EN WEBBVÄRD OCH ANSÖKER OM EGET SIGILL, GÄLLER DETTA LICENSAVTAL FÖR SECURED SEAL FÖR DIG I SIN HELHET, UTOM AVSNITT 6.2.

1. Definitioner

"Delad värdsäkerhetstjänstcertifikat" innebär ett VeriSign Klass 3 SSL-certifikat för organisationer använt av Webbvärdar som erbjuder delad webbhostingtjänster för att stödja SSL-sessioner mellan webbläsarprogram och deras delad webbhostingkunders respektive webbplatser.

"Secured Seal" eller"Sigill" innebär en elektronisk bild som föreställer ett VeriSign märke. När det visas av dig på din webbplats (i) indikerar bilden till en besökare att du har köpt VeriSigns Tjänster; och (ii) när sådan besökare klickar på bilden, visas Splashsidan.

"Server Gated Cryptography" ("SGC") innebär sådan kryptering som tillåter användare med ett webbläsarprogram i exportversion att tillfälligtvis uppgradera till 128-bitars kryptering om de besöker en webbplats med ett SGC-kompatibelt SSL-certifikat.

"Splash-sida" är en webbsida som VeriSign genererat och är värd för och som visas när en besökare på din webbplats trycker på Sigillet på din webbplats. En sådan webbsida indikerar för en sådan besökare vilken VeriSign-tjänst du har köpt och om den tjänsten fortfarande är aktiv.

"SSL certifikat" innebär ett Säkert webbplatscertifikat, Säkert webbplatscertifikat Pro, Managed PKI för SSL-certifikat eller Certifikat för delad webbvärdssäkerhet.

"Säkert webbplatscertifikat Pro" innebär en VeriSign Klass 3 SSL certifikat som inkluderar support för Server Gated Cryptography (SGC)

"Din webbplats" innebär en webbplats som ägs eller kontrolleras av dig eller en webbplats för vilken din användningsrätt har tillfredställande bevisats för VeriSign av dig.

"Managed PKI för SSL intranätcertifikat" innebär en VeriSign Klass 3 SSL-certifikat utfärdat genom att använda en VeriSign Managed PKI för SSL-konto.

"Installationsinstruktioner för Secured Seal" innebär den samling instruktioner som du kan se på Arkivet och/eller som du får med ett Sigill.

"Sekretess" innebär den samling dokument som lokaliseras vid länken för arkivet som kan nås från startsidan på webbplatsen, varifrån du ansökte om ditt Sigill.

"Server" innebär en dator eller enhet i ett nätverk som hanterar nätverksresurser, som inkluderar men är inte begränsad till en webb-, e-post-, fil- eller programserver.

"Säkert webbplatscertifikat" innebär en VeriSign Klass 3 SSL-certifikat för organisationer.

"Webbvärd" innebär en entitet, som t.ex. en Internetleverantör eller webbhosting-leverantör, som tillhandhåller webbplats åt någon annan.

"VeriSign betaltjänster" innebär VeriSigns online Betalnings länk eller Professionella betalningar.

"VeriSign Managed Security Services" innebär vissa av VeriSigns Managed Security Services för övervakning och hantering av nätverkssäkerhetsinfrastrukturer.

"VeriSign tjänstavtal" innebär avtalet eller avtalen som du ingår med VeriSign för köpet av VeriSign-tjänster.

"VeriSign Trust NetworkSM" ("VTN") innebär VeriSign Trust Network, som är en global publik nyckel-infrastruktur, som tillhandahåller SSL-certfikat för både trådbundna och trådlösa tillämpningar.

"VeriSign-tjänster" innebär köpet av ett VeriSign SSL-certfikat, VeriSign betaltjänst eller VeriSign Managed Security Services eller annan tjänst som erbjuds av VeriSign och som anges på Splashsidan.

2. Licens . I enlighet med villkoren för detta Licensavtal för Secured Seal, beviljar VeriSign dig en icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar licens utan ensamrätt för att under giltighetsperioden för detta Licensavtal för Secured Seal: (a) i enlighet med Instruktionerna för installation av Secured Seal, ladda ner, installera och visa på varje sida på din webbplats en enstaka kopia av Sigillet och (b) använd Secured Seal endast i syfte att identifiera dig och din webbplats som en VeriSign-kund i enlighet med villkoren i detta Licensavtal för Secured Seal.

3. Licensens begränsningar.

3.1 Allmänna användningsbegränsningar. Du förbjuds att andvända ditt Sigill (a) för annan organisations eller för dess räkning, (b) på annan webbplats än din egen eller (c) i frånvaro av Splashsidan.

3.2 Uppsägning. Om du upphör att vara kund av någon VeriSign-tjänst, kommer detta Licensavtal för Secured Seal automatiskt att upphöra. Därutöver förbehåller sig VeriSign rätten att omedelbart säga upp detta Licensavtal för Secured Seal (i) om du underlåter att uppfylla dina åligganden enligt detta eller enligt något annat avtal för VeriSign-tjänster, eller (ii) om du är en VeriSign SSL certifikat-kund som anlitar en webbvärd, om du eller din webbvärd har: (a) underlåtit att uppfylla någon av dina/dess åligganden enligt detta eller enligt det tillämpliga avtalet för VeriSigntjänster eller (b) komprometterat VTN:s säkerhet och integritet.

3.3 Åligganden vid Uppsägning eller Utgång . Vid uppsägning eller utgång av detta Licensavtal för Secured Seal, skall du omedelbart upphöra med att visa eller använda ditt Sigill och, i den händelse att Sigillet är installerat på din webbplats istället för att VeriSign står som värd för det, skall du omedelbart och permanent avlägsna Sigillet från servern eller servrarna på vilka det är installerat och skall inte använda det för något ändamål därefter.

3.4 Begränsningar för användning av immateriell egendom . Du skall inte, helt eller delvis, kopiera, sälja, hyra ut, leasea ut, överföra, överlåta eller underlicensiera Sigillet. Du får inte ändra eller manipulera Sigillet på något sätt, inklusive men inte begränsat till förvrängning, ändring av färg, storlek, mönster och teckensnitt och separera logotyp-element, copyright- och varumärkessymboler eller försöka att ändra eller försvåra tillgång till Splashsidan. Du skall använda Sigillet i enlighet med villkoren för detta Licensavtal för Secured Seal och i enlighet med villkor relaterade till användningen och visningen av Sigillet såsom tidvis anslås på VeriSigns webbplats. Du får inte agera på något sätt som kan inkräkta på eller undergräva VeriSigns rättigheter till Sigillet eller tillhörande produkter och service. Om du tror att Secured Seal har kopierats eller används på något sätt som utgör kränkning av immateriell egendom, skall du omedelbart anmäla detta på http://www.verisign.com/support/site/abuse.html. Brott mot någon av ovanstående begränsningar kommer att betraktas som ett brott i sak mot detta Licensavtal för Secured Seal som får till följd att VeriSign skall ha rätten att genast säga upp detta Licensavtal för Secured Seal.

3.5 Alternativ för stor volym . Detta avsnitt är endast tillämpligt på kunder med SSL-certifikat. Om du använder Flash-versionen av Sigillet och om volymen av webbplatsbesökare på din webbplats som använder Sigillet överstiger 10.000 per dag, förbehåller sig VeriSign rätten att kräva att du, om du vill fortsätta visa Sigillet, har Sigillet på din webbplats i enligt med instruktioner som VeriSign tillhandahåller. VeriSign meddelar dig skriftligen eller elektroniskt, minst trettio (30) dagar före, hur du ska ta hand om Sigillet. Efter sådan period, kan VeriSign upphöra att visa Sigillet för din räkning och detta Licensavtal för Secured Seal sägs upp eller suspenderas tills dess du härbärgerar Sigillet på din webbplats i enlighet med instruktioner som VeriSign tillhandahåller.

4. Att skaffa Sigillet. För att skaffa och visa Sigillet måste du först ansöka om och skaffa en eller flera av VeriSigns tjänster. Sedan du köpt en VeriSign-tjänst, bör du följa instruktionerna för installation av Secured Seal. Sedan du erhållit ditt Sigill, måste du granska informationen i det och omgående meddela VeriSign om eventuella fel.

5. Rättigheter rörande immateriell egendom . Du erkänner att VeriSign, dess återförsäljare och/eller dess licensinnehavare behåller alla rättigheter rörande immateriell egendom ("Rättigheter rörande immateriell egendom") i och till idéer, begrepp, tekniker, uppfinningar, processer eller författade arbeten bestående av, förkroppsligade i eller tillämpade i samband med Sigillet, HTML-kod, Flash- och JavaScript-filer och andra produkter eller tjänster tillhandahållna av VeriSign enligt detta.Du får inte förvärva några som helst rättigheter i Sigillet, mjukvara, dokumentation, varumärken, servicemärken, varunamn eller produktnamn.

6. Uttalanden och garantier.

6.1 Dina uttalanden och garantier . Du uttalar och garanterar för VeriSign och den som förlitar sig på ditt Sigill att (a) all information som finns i en ansökan eller inskrivningsformulär för någon av VeriSigns tjänster, är sann och korrekt vid tiden för inlämnandet och att sådan information (inklusive domännamn eller e-postadress) inte kränker den rättigheterna rörande immateriell egendom hos någon tredje part; och (b) du skall använda Sigillet endast i enlighet med detta Licensavtal för Secured Seal. 6.2 Webbvärdens uttalanden och garantier. Webbvärden uttalar och garanterar för VeriSign och den som förlitar sig på dess kunders Sigill, att: (a) den är bemyndigad av sina kunder att ingå detta Licensavtal för Secured Seal för sådana kunders räkning och att tillhandahålla kundinformation till VeriSign, underkastat VeriSigns sekretesspolicy, (b) den skall säkerställa dess kunders efterlevnad av dessa villkor för detta Licensavtal för Secured Seal, (c) all kundinformation som den tillhandahåller i ansöknings- eller inskrivningsprocessen för en Tjänst eller ett Sigill skall vara exakt den information som dess kund har tillhandahållit, (d) all webbvärdsinformation som den tillhandahåller i ansökan eller inskrivningsprocessen för en Tjänst eller ett Sigill (inklusive domännamn eller e-postadress) är riktig och sann och inte kränker rättigheterna rörande immateriell egendom för någon tredje part, (e) den skall enbart använda sina kunders Sigill i enlighet med detta Licensavtal för Secured Seal och (f) den ska inte tillåta någon webbplats, som den är värd för, att visa ett Sigill eller någon av VeriSigns immateriella egendom såvida inte en sådan webbplats har licens att göra så.

7. Friskrivning och begränsning av ansvar.

7.1 FRISKRIVNING . DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV SIGILLET HELT GÖRS PÅ DIN EGEN RISK. DU GODKÄNNER ATT ALLA SÅDANA SIGILL TILLHANDAHÅLLES I BEFINTLIGT SKICK OCH EFTER TILLGÄNGLIGHET, UTOM DÅ ANNAT ANGES I DETTA LICENSAVTAL FÖR SECURED SEAL. VERISIGN FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTTALANDEN, GARANTIER ELLER VILLKOR AV ALLA SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICTA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE IMPLICITA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, TILLFREDSTÄLLANDE KVALITET OCH RESPEKT FÖR TREDJE PARTS RÄTTIGHETER I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG. VERISIGN GÖR INGA UTTALANDEN ELLER GARANTIER ATT SIGILLET UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT NÅGON ANNAN TJÄNST FÖRBLIR OAVBRUTEN, PUNKTLIG, SÄKER ELLER FELFRI. VERISIGN GÖR HELLER INGA UTTALANDENELLER GARANTIER BETRÄFFANDE RESULTATEN SOM KAN HA ERHÅLLITS GENOM ANVÄNDNINGEN AV SIGILLET ELLER FÖR RIKTIGHETEN ELLER PÅLITLIGHETEN I NÅGON INFORMATION ERHÅLLEN GENOM VERISIGN. I DEN UTSTRÄCKNING ATT JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UTESLUTANDET AV UTTALANDEN ELLER GARANTIER KAN NÅGRA AV OVANSTÅENDE UTESLUTANDEN KOMMA ATT INTE VARA TILLÄMPLIGA FÖR DIG.

7.2 ANSVARSBEGRÄNSNING . VERISIGN BEGRÄNSAR INTE SITT ANSVAR FÖR BEDRÄGERI ELLER DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA ORSAKAD AV DESS OAKTSAMHET. UNDERKASTAT BESTÄMMELSERNA I DETTA AVSNITT 7.2, SKALL I INGET FALL VERISIGNS TOTALA ANSVAR GENTEMOT NÅGON ELLER ALLA PERSONER FÖR VILKA NÅGOT ELLER ALLA KRAV, FÖRLUSTER ELLER SKADOR RELATERADE TILL, HELT ELLER DELVIS, DETTA LICENSAVTAL FÖR SECURED SEAL, VARE SIG I KONTRAKT, KRÄNKNING (INKLUSIVE OAKTSAMHET) ELLER ANNAT, ÖVERSTIGA FEM TUSEN DOLLAR ($5 000). UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER SKALL VERISIGN VARA ANSVARIGT FÖR SKADOR, INDIREKT, SOM KONSEKVENS, SPECIELLT, GENOM TILLIT ELLER SOM FÖLJD, ELLER FÖR FÖRLORADE FÖRTJÄNSTER, DATA, INKOMSTER ELLER FÖRLUSTER P.G.A. AVBROTT I AFFÄRER, ÄVEN OM VERISIGN HAR MEDDELATS MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

8. Skadestånd . Du skall hålla skadeslösa VeriSign och dess direktörer, tjänstemän, agenter, anställda, leverantörer, moderbolag, filialer eller dotterbolag (sammantaget, de "Skadeslösa parterna") och hålla de Skadeslösa parterna skadeslösa för alla förluster, kostnader, skador, utgifter och avgifter (inklusive advokatarvoden) som uppkommer för de Skadeslösa parterna i samband med: (a) varje brott av dig mot varje uttalande, garanti, villkor eller förpliktelse enligt detta Licensavtal för Secured Seal (inklusive men inte begränsat till kränkningar av några rättigheter rörande immatriell egendom) eller (b) dina icke bemyndigade handlingar eller underlåtenheter relaterade till obehörig användning av Sigillet (sammantaget, "Skadeslöshetsvillkor"). Vid korrekt anmälan, skall du försvara på egen bekostnad varje krav som ställs mot en eller flera av de Skadeslösa parterna grundat på eller med ursprung i en eller flera av Skadeslöshetsvillkoren.

9. Giltighetsperiod . Såvida tidigare uppsagt i enlighet med villkoren häri, skall detta Licensavtal för Secured Seal fortsätta gälla tills det sista Avtalet för en VeriSign-tjänst, som ger dig rätt att använda Sigillet, sägs upp eller utgår. Bestämmelserna i avsnitten 3.3, 7-9 och 12-17 skall fortsätta att gälla vid avslutande.

10. Ändringar i Licensavtalet för Secured Seal. Om inte annat anges i detta Licensavtal för Secured Seal, samtycker du, enligt villkoren för detta Licensavtal för Secured Seal, till att VeriSign får: (a) revidera villkoren för detta Licensavtal för Secured Seal och/eller (b) när som helst ändra del av tillhandahållen tjänst under detta Licensavtal för Secured Seal. All sådan revision eller ändring blir bindande och träder i kraft trettio (30) dagar efter att det reviderade Licensavtal för Secured Seal eller ändring av tjänst/er anslagits på VeriSigns webbplats eller genom meddelande till dig med e-post. Du samtycker till att regelbundet granska VeriSigns webbplats, inklusive den aktuella versionen av detta Licensavtal för Secured Seal, för att vara informerad om sådana revisioner. Om du inte godkänner sådana revisioner av Licensavtalet för Secured Seal , skall du genast upphöra att använda eller visa Sigillet. Genom att fortsätta att använda och visa ditt Sigill efter varje revision av detta Licensavtal för Secured Seal eller ändringar i tjänst/erna, samtycker du till att efterleva och vara bunden av alla sådana revisioner eller ändringar.

11. Sekretessfrågor . Secured Seal indikerar vilka VeriSign-tjänster du har köpt. Du samtycker till att VeriSign får placera viss information, som du kan tillhandahålla under ansökan eller inskrivning för en VeriSign-tjänst, i ditt Sigill och på Splashsidan Du är införstådd med att genom att placera Sigillet på din webbplats, skall VeriSign ha rätten att insamla, använda och avslöja IP-adresser (vilket inte inkluderar personligt identifierbar information) av besökare på din webbplats. VeriSign skall använda och avslöja sådan information endast för ändamålet att (i) förbereda rapporter om användningen av Secured Seal som kan tillhandahållas kunder, potentiella kunder och allmänheten, (ii) förbättra användbarheten hos Sigillet eller skapa nya tjänster eller (iii) efterleva domstolsbeslut, lagar eller krav från statlig myndighet. För information om behandlingen av personligt identifierbara uppgifter, skall du granska VeriSigns Sekretessförklaring, vilken kan nås från VeriSigns startsida eller Arkivet.

12. Force Majeure . Utom för skadeståndsförpliktelser enligt detta skall ingendera part anses nödlidande enligt detta avtal, ej heller skall den hålla den andra parten ansvarig för något upphörande, avbrott eller försening i uppfyllandet av sina förpliktelser enligt detta avtal på grund av jordbävning, översvämning, eldsvåda, storm, naturkatastrof, krig, väpnad konflikt, terroristhandling, strejk, lockout, bojkott eller annan omständighet utanför dess rimliga kontroll, förutsatt att parten som förlitar sig på detta avsnitt (a) skall ha omgående lämnat den andra parten besked därom och (b) skall vidta alla åtgärder rimligen nödvändiga för att mildra effekterna av force majeure-händelsen; förutsatt vidare att i den händelse att force majeure-händelsen beskriven i detta avsnitt varar i en period som överskrider trettio (30) dagar sammanlagt den andra parten får omedelbart säga upp detta Licensavtal för Secured Seal.

13. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Du medger att villkoren för detta Licensavtal för Secured Seal är delbara. Om något villkor förklaras ogiltigt eller omöjligt att verkställa, helt eller delvis, påverkar detta villkor inte resten av detta Licensavtal för Secured Seal; detta Licensavtal för Secured Seal kommer att anses ändrat i nödvändig utsträckning så att detta Licensavtal för Secured Seal blir möjlig att verkställa, giltig och, i den största utsträckning möjlig enligt gällande lag, och överensstämmande med parternas ursprungliga avsikter; och de kvarvarande villkoren skall äga full fortsatt kraft och giltighet.

14. Tillämpliga lagar och Jurisdiktion.

14.1 Tillämpliga lagar . Parterna samtycker till att detta avtal uppförs och utförts i Santa Clara County, Kalifornien, USA. Detta Licensavtal för Secured Seal skall regleras av delstaten Kaliforniens lagar, utom hänsyftning på dess regler rörande internationell privaträtt. Parterna är överens om att Förenta Nationernas konvention om ingående av internationella köpeavtal inte skall tillämpas på detta Licensavtal för Secured Seal.

14.2 Tvistlösning. I den utsträckning lagen tillåter, innan du får åberopa någon tvistlösningsmekanism i samband med en tvist rörande någon aspekt av detta Licensavtal för Secured Seal skall du underrätta VeriSign och eventuell annan part i tvisten i syfte att söka lösning av tvisten. Om tvisten inte är löst inom sextio (60) dagar efter första underrättelsen får part fortskrida i enlighet med följande:

(i) Där varje part i tvisten har hemvist i Kanada eller USA eller är en organisation belägen eller affärsmässigt verksam i Kanada eller USA. Varje stämning i syfte att genomdriva efterlevnaden av detta Prenumerantavtal eller som uppstår i samband med detta Licensavtal för Secured Seal skall föreläggas federala distriktsdomstolen för Kaliforniens norra distrikt eller övre eller kommunala domstolen i grevskapet Santa Clara, Kalifornien, USA. Parterna är överens om att dessa domstolar skall ha exklusiv in personam-domsrätt och exklusivt utgör laga forum och parterna underkastar sig att dessa domstolar har in personam-domsrätt och exklusivt utgör laga forum. Parterna avsäger sig vidare rätten till juryrättegång i samband med varje process som inleds i samband med detta Licensavtal för Secured Seal.

(ii) Där en eller flera parter i tvisten inte har hemvist i Kanada eller USA eller inte är en organisation belägen eller affärsmässigt verksam i Kanada eller USA. Varje tvist som uppstår i samband med detta Licensavtal för Secured Seal skall lösas enligt Internationella handelskammarens (ICC) Regler för förlikning och skiljeförfarande med ändringar behövliga för att återspegla bestämmelserna häri av en eller flera skiljedomare. Platsen för skiljeförfarandet skall vara Genève, Schweiz och förfarandet skall hållas på engelska. I fall som behandlas av en ensam skiljedomare skall denna ensamma skiljedomare utses genom gemensam överenskommelse av parterna. Om parterna inte lyckas komma överens om en skiljedomare inom femton (15) dagar skall ICC utse en skiljedomare kunnig i datormjukvarurätt, informationssäkerhet och kryptografi eller annars med specialkvalifikationer inom området, såsom en advokat, akademiker eller domare inom sedvanerätt. Inget i detta Licensavtal för Secured Seal skall anses förhindra någondera parten från att söka förbudsföreläggande (eller annat provisoriskt rättsmedel) i domstol med jurisdiktion över parterna och denna tvists föremål såtillvida det är nödvändigt för att skydda någondera partens namn, patentskyddad information, affärshemlighet, kunskap eller rättigheter rörande varje annan immateriell egendom.

15. Icke-överlåtelse. Utom som annorledes angivet häri får dina rättigheter enligt detta Licensavtal för Secured Seal inte överlåtas eller överföras. Varje försök från dina borgenärers sida att utverka del av dina rättigheter enligt detta Licensavtal för Secured Seal, genom kvarstad, utmätning, införsel eller på annat sätt gör detta Licensavtal för Secured Seal annullerbart efter VeriSigns gottfinnande.

16. Underrättelser och meddelanden . Du skall skriftligen tillställa VeriSign alla underrättelser, krav eller begäran förknippade med detta Licensavtal för Secured Seal till "Kontakt"-adressen som anges på webbplatsen där du införskaffade Sigillet med kopia till: Attn: General Counsel, VeriSign, Inc., 487 E. Middlefield Road, Mountain View, California, USA 94043.

17. Fullständigt avtal. Detta Licensavtal för Secured Seal och varje tillämpligt avtal för VeriSigns tjänster utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan VeriSign och dig med hänsyn till tilltänkta transaktioner och ersätter varje tidigare eller samtida muntligt eller skriftligt uttalande, överenskommelse, avtal eller kommunikation mellan VeriSign och dig rörande föremålet för detta avtal. Ingendera parten förlitar sig på några garantier, uttalanden, försäkran eller incitament inte uttryckligen angivna häri och ingendera parten skall ha något ansvar i relation till något uttalande eller annan försäkran som inte uttryckligen framställts häri, såvida detta inte gjorts bedrägligt. Avsnittsrubriker har införts enbart för att underlätta uppslag och avses inte vara del av eller inverka på innebörden av detta Licensavtal för Secured Seal. Villkor i varje köporder som inte innefattas i detta Licensavtal för Secured Seal eller som strider mot detta Avtal saknar laga kraft.

VeriSign® Licensavtal för Secured Seal version 3.0


Sverige Hem
E-postSkriv ut