E-postSkriv ut

Certifikatprenumerantavtal

DU MÅSTE LäSA DETTA VERISIGN SSL CERTIFIKAT PRENUMERANTAVTAL ("AVTAL") INNAN DU ANSÖKER OM, TAR EMOT ELLER ANVäNDER ETT VERISIGN SäKERT WEBBPLATSCERTIFIKAT, SäKERT WEBBPLATSCERTIFIKAT UTÖKAD BEKRäFTELSE, SäKERT WEBBPLATSCERTIFIKAT PRO, SäKERT WEBBPLATSCERTIFIKAT PRO UTÖKAD BEKRäFTELSE, OFX SSL, CERTIFIKAT FÖR DELAD SäKERHETSTJäNST, WLAN-SERVERCERTIFIKAT, ELLER ANNAT SSL CERTIFIKAT MOTTAGET FRÅN VERISIGNS MANAGED PKI FÖR SSL-CERTIFIKATTJäNST, (VARDERA ETT "CERTIFIKAT"). OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA AVTAL, ANSÖK INTE, TA INTE EMOT OCH ANVäND INTE CERTIFIKATET. GENOM ATT KLICKA "ACCEPTERA" NEDAN ELLER GENOM ATT TA EMOT ELLER ANVäNDA ETT CERTIFIKAT SAMTYCKER DU TILL ATT VARA PART I, OCH VARA BUNDEN AV, VILLKOREN TILL DETTA AVTAL. GENOM ATT KLICKA "AVSTÅ" NEDAN INDIKERAR DU ATT DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA AVTAL OCH KOMMER INTE ATT VARA EN VERISIGN-PRENUMERANT.

ALLA HäNVISNINGAR TILL "VERISIGN" I AVTALET AVSER DET SPECIFIKA VERISIGNBOLAGET SÅSOM ANGIVET PÅ STARTSIDAN TILL DEN WEBBPLATS DäR DU ANSÖKTE OM DITT CERTIFIKAT.

OM DU äR KUND TILL EN ÅTERFÖRSäLJARE (ENLIGT DEFINITIONEN HäRI) FÖRKLARAR OCH FÖRSäKRAR DU HäRMED ATT DIN ÅTERFÖRSäLJARE äR BEMYNDIGAD ATT ANSÖKA OM, TA EMOT, INSTALLERA, UNDERHÅLLA, FÖRNYA OCH, OM SÅ BEHÖVS, ÅTERKALLA CERTIFIKATET FÖR DIN RäKNING. GENOM ATT TILLÅTA DIN ÅTERFÖRSäLJARE ATT ANVäNDA DITT CERTIFIKAT SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN TILL DETTA AVTAL. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA AVTAL, KONTAKTA OMEDELBART VERISIGN PÅ TELEFONNUMRET ANGIVET I AVSNITT 24 NEDAN SÅ UPPHäVER VERISIGN CERTIFIKATET.

OM DU äR EN ÅTERFÖRSäLJARE OCH UPPTRäDER SOM EN KUNDS AUKTORISERADE OMBUD VID ANSÖKAN OM ETT CERTIFIKAT UTFäSTER OCH FÖRSäKRAR DU ENLIGT AVSNITT 8.2 OCH 8.3.  OM DU äR EN ÅTERFÖRSäLJARE OCH ANSÖKER OM ETT EGET CERTIFIKAT ELLER ANSÖKER OM ETT CERTIFIKAT FÖR DELAD WEBBSäKERHETSTJäNST GäLLER DETTA AVTAL DIG I SIN HELHET, FÖRUTOM AVSNITT 8.3.

1. Definitioner.

"Arkivet" innebär den samling dokument som finns vid länken till arkivet som kan åtkommas från startsidan till webbplatsen varifrån du ansökte om ditt Certifikat.

"Certifieringsbehörig" eller "CB" innebär ett företag bemyndigat att utfärda, stänga av, eller förnya Certifikat. Med avseende på detta Avtal skall "CB" innebära VeriSign.

"Certifikatansökan" är en begäran till en CB om utfärdandet av ett Certifikat.

"Immateriella rättigheter" innebär alla nu kända och hädanefter uppkomna rättigheter förknippade med immateriella rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, registrerade och icke registrerade, amerikanska och utländska copyrights, varuförpackningar eller varumärken, firmanamn, logotyper, uppfinningar, patent, patentansökningar, mjukvara, know-how och alla annan immateriell rättighet (av alla sorter och slag genom universum och oavsett ändamål).

"Licensierat certifikatalternativ" innebär det servicealternativ som ger Prenumeranten rätt att använda ett Certifikat på en fysisk enhet och få ytterligare Certifikatlicenser för varje fysisk server som varje enhet styr eller där dublettcertifikat i övrigt kan finnas. Det är möjligt att detta alternativ inte är tillgängligt för dig.

"NetSure Protection Plan" innebär det utökade garantiprogram som erbjuds av VeriSign, som beskrivet i Arkivet.

"Prenumerant" är en person, organisation, eller företag som äger eller innehar rättigheten till enheten som är föremål för och till vilken har utfärdats ett Certifikat och som är kapabel och bemyndigad att använda, den privata nyckel som motsvarar den publika nyckel som anges i Certifikatet.

"Tillitspart" innebär en person eller organisation som agerar utifrån tillit till ett Certifikat och/eller en digital signatur.

"Tillitspartsavtal" innebär ett avtal använt av en Certifieringsbehörig där villkoren enligt vilka en person eller organisation agerar som Tillitspart anges, såsom VeriSigns tillitspartsavtal som publiceras i Arkivet.

"Utfärdande av Certifikatutfästelse" eller "UC" innebär ett dokument, med ändringar från tid till annan, som representerar en utfästelse om hur en CB går tillväga vid utfärdandet av Certifikat. VeriSigns UC är publicerat på http://www.versign.com/repository/cps .

"VeriSign SecuredT Sigill" innebär en elektronisk bild som föreställer ett VeriSignmärke, vilket när det uppvisas av dig på din webbsida indikerar att du har köpt VeriSigns tjänst(er) och som, när man klickar på den visar vilken/vilka VeriSigns tjänst(er) du har köpt och huruvida dessa tjänster är aktiva.

"VeriSign Trust Network" eller "VTN" innebär den Certifikatbaserad publika nyckel-infrastruktur som styrs av VeriSign Trust Network Certifikat policys, vilka möjliggör

en världsomfattande uppvisning och användande Certifikat av VeriSign, dess dotterbolag, deras respektive kunder, Prenumeranter och Tillitsparter.

"Återförsäljare" innebär en Internettjänst leverantör, systemintegrerare, webb värd, teknisk konsult, applikationsserviceförsäljare, eller annat företag som tillhandahåller Certifikat för återförsäljning.

2. Beskrivning av certifikatet.Certifikatet du har ansökt om för din organisations räkning är ett SSL-certifikat, som används för att stödja SSL/TLSsessioner mellan en webbläsare och en webbserver genom kryptering. Alla VeriSigns SSL-Certifikat betraktas som Klass 3 Organisationscertifikat inom VTN.  Klass 3 Certifikat utfärdas till enheter för att tillhandahålla autentiserings-, meddelande-, mjukvaru- och innehållsintegritet och sekretesskryptering. VeriSign Klass 3 SSL-certifikat för organisationer lämnar försäkran om Prenumerantens identitet grundat på en bekräftelse av att Prenumerantorganisationen faktiskt existerar, att organisationen har auktoriserat Certifikatansökan och att personen som ansökte om Certifikatet å Prenumerantens vägnar var bemyndigad att göra detta. Certifikatet lämnar även försäkran om att Prenumeranten är berättigad att använda domännamnet som anges i Certifikatansökan. Om du har ansökt om ett utökat valideringscertifikat kommer VeriSign att bemyndiga ditt Certifikat i enlighet med riktlinjerna för Utökade Valideringscertifikat.

3.Behandling av Certifikatansökan. När VeriSign har tagit emot den nödvändiga betalningen och när de Verifieringsprocedurer som krävs för det Certifikat du har köpt har fullbordats kommer VeriSign att behandla din Certifikatansökan. Om din Certifikatansökan beviljas utfärdar VeriSign ett Certifikat för din användning i enlighet med detta Avtal. När du har hämtat eller på annat sätt installerat ditt Certifikat måste du ta del av informationen i det innan du använder det och omgående underrätta VeriSign om eventuella fel. Om VeriSign mottar en sådan underrättelse kan VeriSign upphäva ditt Certifikat och utfärda ett korrigerat Certifikat åt dig.

4. Användarbegränsningar. Du är förbjuden att använda ditt Certifikat (i) för någon annan organisations räkning; (ii) utföra några handlingar med privat eller publik nyckel förknippad med något annat domän och/eller organisationsnamn än det som du uppgav på din Certifikatansökan; såvida du inte har köpt VeriSigns Delade Säkerhetstjänst;  (iii) på fler än en fysisk server eller enhet  åt gången, såvida du inte har köpt andra licenser som tillåter användandet av ett Certifikat på flera Enheter (Licensierat Certifikatalternativ); (iv) om ett WLAN Server Certfikat, på någon annan enhet än RADUS servern och (v) för användning som styrutrustning under farliga omständigheter och för användning som kräver felsäker prestanda, såsom driften av kärnkraftverk, flygnavigations- eller kommunikationssystem, flygtrafikledningssystem eller vapensystem, där fel skulle kunna leda till död, personskada eller allvarlig miljöförstöring. Om du använder det Licensierade certifikatalternativet bekräftar du och samtycker till att detta alternativ kan resultera i ökade säkerhetsrisker för ditt nätverk och att och att VeriSign uttryckligen friskriver sig från skuld till säkerhetsrisker som resulterar från distribution av en enstaka nyckel över flera enheter. VERISIGN BETRAKTAR OLICENSIERAD ANVäNDNING AV ETT CERTIFIKAT PÅ EN ENHET BELäGEN OVANFÖR EN SERVER ELLER SERVER-FARM SOM PIRATKOPIERING OCH KOMMER ATT BEIVRA ÖVERTRäDELSE I ALL DEN UTSTRäCKNING LAGEN TILLÅTER. Certifikat köpta enligt Licensierade certifikatalternativet begränsar ersättningsbeloppet enligt NetSure Protection Plan till tiotusen amerikanska dollar (US$10 000) eller motsvarande belopp i lokal valuta. Väljer du att visa VeriSigns Secured Sigill måste du installera och visa ett sådant Sigill i enlighet med licensavtalet för VeriSign Secured Sigill anslaget i Arkivet.

5. Upphävande. Om du upptäcker eller har anledning att tro att din privata nyckel har komprometterats eller om informationen inom Certifikatet är inkorrekt eller har ändrats eller om ditt organisationsnamn och/eller din Domännamnsregistrering har ändrats måste du omedelbart underrätta Verisign. VeriSign förbehåller sig rätten att utan varsel när som helst upphäva ditt Certifikat om (i) VeriSign upptäcker att informationen inom ditt Certifikat inte längre är giltig; (ii) du misslyckas att uppfylla dina åtaganden enligt detta Avtal; eller om (iii) efter Verisigns eget godtycke, du har bedrivit aktiviteter som VeriSign bestämmer är skadliga för VTN.

6. Förpliktelser vid upphävande eller utgång. Vid utgång eller varsel om upphävande av ditt Certifikat skall du permanent avlägsna ditt Certifikat från alla enheter där det är installerat och inte använda det till något ändamål därefter. Om du har installerat ett VeriSign Secure Sigill samtidigt som det upphävda Certifikatet skall du avlägsna ett sådant sigill från din webbplats.

7. Servicevillkor. Detta Avtal skall förbli giltigt tills ditt Certifikat har utgått eller upphävts i förtid.

8. Utfästelser och garantier

8.1 VeriSigns utfästelser och garantier. VeriSign utfäster och garanterar dig att (i) det inte förekommer fel införda av VeriSign i din Certifikatinformation som ett resultat av VeriSign underlåtenhet att använda skälig aktsamhet vid framställningen av ditt Certifikat; (ii) dess utfärdande följer i alla väsentliga avseenden CPS; och (iii) dess upphävandetjänster och användningen av Arkivet följer CPS i alla väsentliga avseenden.

8.2   Dina utfästelser och garantier.   Du utfäster och garanterar gentemot Verisign och alla andra som förlitar sig på ditt Certifikat att (i) all information väsentlig för utfärdandet av ett Certifikat du uppger till VeriSign i din Certifikatansökan är korrekt; (ii) du kommer att informera Verisign om informationen du har tillhandahållit Verisign i din Certifikatansökan ändrats eller inte längre är giltig, (iii) ingen Certifikatinformation du uppgav (inklusive din e-postadress) kränker någon tredje parts immateriella rättigheter; (iv) informationen du uppgav i Certifikatansökan (inklusive din e-postadress) inte har och inte kommer att användas till något olagligt ändamål; (v) du har varit (sedan den skapades) och kommer att förbli den enda personen som innehar din privata nyckel och att ingen obehörig person har haft eller kommer att ha tillgång till din privata nyckel eller varje anropsuttryck, PIN-kod, mjukvara eller hårdvarumekanism som skyddar din privata nyckel och ingen obehörig person har haft eller kommer att ha tillgång till sådant material eller information; (vi) du kommer att använda ditt Certifikat uteslutande till tillåtna och lagliga ändamål förenliga med detta Avtal; (vii) du kommer att använda ditt Certifikat i egenskap av slutanvändar-Prenumerant och inte som en Certifieringsbehörig som utfärdar Certifikat, förteckningar över certifikatupphävande eller annat; (viii) varje digital signatur skapad med din privata nyckel är Prenumerantens digitala signatur och Certifikatet har tagits emot och är gällande (inte utgånget eller upphävt) vid den tid den digital signaturen skapas; och (ix) du samtycker uttryckligen till detta Avtal som ett villkor för att erhålla ett Certifikat och (x) du kommer inte att övervaka, manipulera eller dekonstruera (utom såvida du inte kan förbjudas att göra detta enligt gällande lag) den tekniska implementeringen av VTN, förutom med föregående skriftligt tillstånd av Verisign och skall inte i övrigt avsiktligt kompromettera VTN:s säkerhet.  Du utfäster och garanterar vidare att du besitter tillräcklig information för att fatta ett informerat beslut vad gäller den utsträckning du väljer att förlita dig på informationen i ett Certifikat utfärdat inom VTN, att du är ensam ansvarig för beslut om lita på sådan information eller inte och att du skall bära de lagliga konsekvenserna av din underlåtenhet att uppfylla varje förpliktelse du kan ha i egenskap av Tillitspart enligt gällande Tillitspartsavtal.

  1. Å terförsäljares utfästelser och garantier.   Utöver punkten 8.2, utfäster och garanterar Återförsäljaren till VeriSign och Tillitsparter att (i) den har fått sin kunds bemyndigande att ingå detta Avtal för sin kunds räkning och/eller att binda sin kund till villkoren i detta Avtal och; (ii) den skall utverka sin kunds efterlevnad med villkoren i detta Avtal.

9. Avgifter och betalningsvillkor. Som ersättning för Certifikatet du har köpt skall du till VeriSign betala de tillämpliga avgifterna för tjänst eller tjänster uppgivna på vår webbplats vid tiden för ditt val eller, om tillämpligt, vid mottagande av din faktura från VeriSign. Alla skatter, kostnader och avgifter och andra statliga kostnader av något slag (inklusive försäljning, tjänster, användande, moms, men exklusive skatter baserade på VeriSigns nettoinkomst) vilka du måste bära enligt en statlig bestämmelse  gällande serviceavgifter skall uppbäras av dig och skall inte betraktas som del av, avdrag från, eller kompensation av sådana serviceavgifter. Alla förfallna betalningar till VeriSign skall erläggas utan någon reduktion eller innehållande på konto av någon skatt, avgift, kostnad, bot eller annat såvida inte annat krävs enligt lag i vilket fall summan som skall erläggas av dig med hänsyn till sådant avdrag eller innehållande skall göras skall öka till den grad nödvändigt för att försäkra att, efter att ha gjort sådant innehållande, VeriSign mottar och behåller (utan något ansvar med hänsyn till detta) en nettosumma likvärdig som summan den skulle ha erhållit med hänsyn till sådant avdrag eller innehållande. Denna punkt är inte tillämplig på dig som har köpt ditt Certifikat hos en Återförsäljare.

10. Återbetalningspolicy. Om du inte är helt nöjd med Certifikatet som har utfärdats till dig av någon anledning, måste du inom trettio (30) dagar från Certifikatets utfärdande begära att VeriSign upphäver Certifikatet och återbetalar dig.  Efter den första 30-dagarsperioden kan du begära att VeriSign upphäver Certifikatet och gör en återbetalning endast om VeriSign har brutit mot en garanti eller annan väsentlig förpliktelse enligt antingen detta Avtal. Denna punkt är inte tillämplig på dig som har köpt ditt Certifikat hos en Återförsäljare.

11. ägande. Du medger att VeriSign och dess licensgivare innehar alla immateriella rättigheter och rätter till all sin konfidentiella information eller annan patentskyddad information, produkter, tjänster, och idéer, koncept, tekniker, uppfinningar, processer, mjukvara eller upphovsrättsskyddade verk inom ramen för, eller utövade i anslutning till tjänsterna tillhandahållna av VeriSign enligt nedan, inklusive utan begränsning, alla modifieringar, förenklingar, härledda arbeten, konfigurationer, översättningar, uppgraderingar och interfaser till detta (allt sagda "VeriSign Arbeten"). VeriSign Arbeten inkluderar inte din tidigare införskaffade hårdvara, mjukvara eller nätverk. Utom annat än när uttryckligen stadgat häri, skall ingenting enligt detta Avtal skapa någon ägande- eller licensrätt i den andra partens immateriella rättigheter, och var part skall fortsätta att självständigt äga och bevara sina immateriella rättigheter.

12. Modifikationer av Prenumerantavtal. VeriSign får (i) revidera villkoren till detta Avtal; och/eller (ii) ändra del av tjänsten som tillhandahålls i det när som helst. Varje sådan ändring skall vara bindande och giltig trettio (30) dagar efter det att ändringen har anslagits på VeriSigns webbplatser eller när du har underrättats per e-post. Om du inte samtycker till ändringen kan du när som helst säga upp detta Avtal genom att avisera VeriSign och begära en delåterbetalning av erlagda avgifter, fördelade från datumet för uppsägningen till slutet på serviceperioden. Genom att fortsätta att använda VeriSigns tjänster efter sådan ändring samtycker du till att efterleva och vara bunden av varje sådan ändring.

13. Sekretess.   VeriSign kommer att behandla och bearbeta den informationen som inbegrips i din Certifikatansökan i enlighet med detta Avtal, såsom ändrat från tid till annan och tillgängligt från en hemsida från den webbplats från vilken du tecknade dig för ditt Certifikat. VeriSign kan tillföra ditt Certifikat viss information som du uppger i din Certifikatansökan.  VeriSign kan även (i) offentliggöra ditt Certifikat och information om dess status i Arkivet och (ii) använda sådan information till syftena angivna i detta Avtal och i VeriSigns sekretessavtal. Om du är en Återförsäljare som handlar för en kunds räkning garanterar du att du har alla nödvändiga rättigheter (inklusive medgivanden) att uppge kundinformation för VeriSign. Du är medveten om att VeriSign får behandla och/eller överföra informationen du uppger i din Certifikatansökan till USA och till andra jurisdiktioner där VeriSign uppehåller sig. För vidare information om behandlingen av personuppgifter vänligen se vår sekretessförklaring.

14. Friskrivningar från garantier.  UTÖVER UTTALANDENA OCH GARANTIERNA ANGIVNA I AVSNITT 8 ELLER I NETSURE PROTECTION PLAN, FRISKRIVER SIG VERISIGN FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, IMPLICITA, LAGSTADGADE, INKLUSIVE UTAN BEGRäNSNING NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI SOM RÖR SäLJBARHET, LäMPLIGHET FÖR VISST BRUK, GODTAGBAR KVALITET, ICKE-INTRÅNG, OCH NÅGON GARANTI SOM HäRRÖR FRÅN PRESTATION-, FÖRHANDLINGS- ELLER HANDELSBRUK. I DEN MÅN VISSA JURISDIKTIONER INTE MEDGER FRISKRIVNING FRÅN VISSA UTFäSTELSER ELLER GARANTIER KAN NÅGRA AV OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR KOMMA ATT INTE VARA TILLäMPLIGA FÖR DIG. 

15. Ditt ansvar att hålla VeriSign skadelöst.   Du samtycker till att befria, försvara och hålla skadeslösa VeriSign, dess direktörer, aktieägare, ledamöter, agenter, anställda, och efterträdare gentemot tredje part från varje ansvar, anspråk, dom, rättsliga förfaranden, skada och kostnad (inklusive skäliga advokatarvoden) med grund i (i) brott mot dina garantier, utfästelser och förpliktelser enligt detta Avtal, (ii) osanningar eller oriktiga faktauppgifter lämnade av dig i din Certifikatansökan, (iii) varje kränkning av fysisk eller juridisk persons immateriella rättigheter eller annan rätt på grund av information eller innehåll lämnad av dig, (iv) underlåtenhet att uppge en sakuppgift i Certifikatansökan om den oriktiga uppgiften eller utelämnandet gjordes av oaktsamhet eller med avsikt att vilseleda någon part, eller (v) underlåtenhet att skydda den privata nyckeln eller använda ett tillförlitligt system eller vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att förhindra kompromettering, förlust, avslöjande, modifiering eller obehörig användning av den privata nyckeln enligt villkoren för detta Avtal.  VeriSign skall genast avisera dig angående sådant krav och du skall bära fullt ansvar för försvaret mot ett sådant anspråk (inklusive eventuella förlikningar); förutsatt att (a) du håller VeriSign informerat om, och rådgör med VeriSign i anslutning till framsteg i sådan tvistlösning eller förlikning; (b) du ska inte ha någon rätt, utan VeriSigns skriftliga samtycke, vars samtycke inte skall vara oskäligt undandraget, att förlika något sådant krav om en sådan förlikning avser ett anspråk som uppstår på grund av eller har del i någon brottmålstalan, stämning eller förhandling eller innehåller en bestämmelse om eller medgivande eller erkännande av, något ansvar eller mfelaktigheter (vare sig inom- eller utomkontraktuellt eller annat) å VeriSigns sida, eller som kräver något särskilt fullgörande eller utomkontraktuell ersättning från VeriSign; och (c) VeriSign skall ha rätt att delta i försvaret mot ett anspråk med valfritt ombud på egen bekostnad. Villkoren i denna punkten 15 förblir giltiga även om övriga delar av detta Avtal upphör att gälla. Som Tillitspart samtycker du vidare till att befria, försvara och hålla skadeslösa VeriSign och alla dess direktörer, aktieägare, ledamöter, agenter, anställda, och efterträdare för varje ansvar gentemot tredje part baserat på krav, rättsliga förfaranden, domar, anspråk, skada och kostnad, inklusive skäliga advokatarvoden och -kostnader i samband med eller med ursprung i (i) din underlåtenhet att uppfylla en Tillitsparts förpliktelser enligt det tillämpliga Tillitspartsavtalet; (ii) din tillit till ett Certifikat som inte är rimlig under omständigheterna; eller (iii) din underlåtenhet att kontrollera status för sådant Certifikat för att fastställa huruvida Certifikatet är utgånget eller upphävt.

16.  Ansvarsbegränsning.

16.1 DET HÖGSTA BELOPPET VERISIGN äR SKYLDIGT ATT BETALA PRENUMERANTEN ENLIGT NETSURE PROTECTION PLAN äR BELOPPET FASTSTäLLT ENLIGT PLANEN. BEGRäNSNINGARNA PÅ SKADOR OCH BETALNINGAR I DETTA AVSNITT 16.1 HäNFÖR SIG INTE TILL ÅTERBETALNINGAR.

16.2 DETTA AVSNITT 16,2 GäLLER ANSVAR ENLIGT AVTAL (INKLUSIVE GARANTIBROTT), KRäNKNING (INKLUSIVE OAKTSAMHET OCH/ELLER STRIKT ANSVAR) OCH VARJE ANNAN LAGLIG ELLER SKäLIG ANSPRÅKSFORM. OM DU INLEDER FÖRFARANDE MED FORDRINGSKRAV, PROCESS, STäMNING, SKILJEFÖRFARANDE ELLER ANNAT RäTTEGÅNGSFÖRFARANDE UTOM EN BEGäRAN AV BETALNING ENLIGT NETSURE PROTECTION PLAN FÖRKNIPPAT MED TJäNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS ENLIGT DETTA AVTAL, I DEN UTSTRäCKNING GäLLANDE LAG TILLÅTER, SKALL INTE VERISIGN VARA ANSVARIGT FÖR (I) NÅGON FÖRLUST AV VINST, AFFäRER, KONTRAKT, INKOMST ELLER FÖRVäNTADE BESPARINGAR ELLER (II) NÅGON INDIREKT SKADA ELLER FÖLJDFÖRLUST. VERISIGNS TOTALA ANSVAR FÖR SKADOR DU ELLER NÅGON TREDJE PART LIDER PÅ GRUND AV ANVäNDNING ELLER TILLIT TILL ETT CERTIFIKAT SKALL BEGRäNSAS TILL SAMMANLAGT ETTHUNDRATUSEN AMERIKANSKA DOLLAR (US$100 000) ELLER MOTSVARANDE BELOPP I LOKAL VALUTA. UTÖVER DET SAGDA SKALL VERISIGNS ANSVAR INTE VARA BEGRäNSAT UNDER DETTA AVSNITT 16 I DET FALL EN PERSONSKADA ELLER ETT DÖDSFALL INTRäFFAR PÅ GRUND AV VERISIGNS UNDERLÅTENHET ELLER ANNAN SKADA SOM INTE KAN EXKLUDERAS ENLIGT TILLäMPLIG LAG ( INKLUSIVE TVINGANDE REGLER ENLIGT TILLäMPLIGA LAGAR). I DEN MÅN VISSA JURISDIKTIONER INTE MEDGER BEGRäNSNING AV VISST ANSVAR KAN NÅGRA AV OVANSTÅENDE BEGRäNSNINGAR KOMMA ATT INTE VARA TILLäMPLIGA FÖR DIG.

17.  Force Majeure. Ingendera part anses bryta mot detta Avtal, ej heller skall det hålla den andra parten ansvarig för något upphörande, avbrott eller försening i uppfyllandet av sina förpliktelser enligt detta Avtal på grund av jordbävning, översvämning, eldsvåda, storm, naturkatastrof, "Act of God", krig, väpnad konflikt, terroristhandling, strejk, lockout, bojkott eller annan omständighet utanför dess rimliga kontroll, förutsatt att parten som förlitar sig på detta avsnitt 17 skall (i) ha omgående lämnat den andra parten besked därom och (ii) vidta alla åtgärder rimligen nödvändiga för att mildra effekterna av force majeure-händelsen; förutsatt vidare att i den händelse att force majeure-händelsen varar i en period som överskrider trettio (30) dagar får den andra parten omedelbart säga upp detta Avtal skriftligen.

18. Efterlevnad enligt lag, Exportkrav och Ansvar för Utländsk Vidareexport. Båda parterna skall efterleva alla tillämpliga federala, statliga och lokala lagar, regler, och exportkrav i samband med deras förpliktelser enligt detta Avtal. Oaktat något avslöjande du gör till VeriSign av den slutgiltiga destinationen för en del av tjänst förvärvad av VeriSign, och utöver någonting i detta Avtal som påstår motsatsen, samtycker du till att du inte kommer att modifiera, exportera, eller vidareexportera, vare sig direkt eller indirekt, någon teknisk data försedd av VeriSign utan att först få alla nödvändiga licenser från Förenta Staternas regering eller departement eller något annat land som kräver exportlicens eller regerings godkännande vid tidpunkten för modifikation, export eller vidareexport. VeriSign skall ha rätten att innehålla uppfyllande av någon av sina förpliktelser enligt detta Avtal, utan tidigare varsel och utan skadeansvar gentemot dig, om du misslyckas med att efterleva denna regel.

19. Bestämmelses ogiltighet. Om något villkor i detta Avtal förklaras ogiltigt eller omöjligt att verkställa i något avseende av en behörig domstol, påverkar detta villkor inte resten av Avtalet och kvarvarande villkoren skall äga full fortsatt kraft och giltighet.

20. Tillämpliga lagar.   Varje tvist förknippad med tjänsterna tillhandahållna enligt detta Avtal skall regleras till alla delar av och tolkas i enlighet med lagarna gällande i Commonwealth av Virginia, USA, utom dess regler rörande internationell privaträtt.  Parterna är överens om att Förenta Nationernas konvention om ingående av internationella köpeavtal inte skall tillämpas på detta Avtal.

21.  Tvistlösning. I den utsträckning lagen tillåter, innan du åberopade någon tvistlösningsmekanism i samband med en tvist rörande någon aspekt av detta Avtal skall du underrätta VeriSign och eventuell annan part i tvisten i syfte att söka lösning av tvisten. Om tvisten inte är löst inom sextio (60) dagar efter första underrättelsen får part fortskrida i enlighet med följande:

(i) Där varje part i tvisten har hemvist i Kanada eller USA eller är en organisation belägen eller affärsmässigt verksam i Kanada eller USA. Varje stämning i syfte att genomdriva efterlevnaden av detta Avtal eller som uppstår i samband med detta Avtal skall föreläggas federala distriktsdomstolen för Virginia eller statlig domstol i Fairfax kommuns Östra distrikt, Virginia, USA. Parterna är överens om att dessa domstolar skall ha exklusiv in personam-domsrätt och exklusivt utgör laga forum och parterna underkastar sig att dessa domstolar har in personam-domsrätt och exklusivt utgör laga forum. Parterna avsäger sig vidare rätten till juryrättegång i samband med varje process som inleds i samband med detta Avtal.

(ii) Där en eller flera parter i tvisten inte har hemvist i Kanada eller USA eller inte är en organisation belägen eller affärsmässigt verksam i Kanada eller USA. Varje tvist som uppstår i samband med detta Avtal skall lösas enligt Internationella handelskammarens (ICC) Regler för förlikning och skiljeförfarande med ändringar behövliga för att återspegla bestämmelserna häri av en eller flera skiljedomare. Platsen för skiljeförfarandet skall vara Genève i Schweiz och förfarandet skall hållas på engelska. I fall som behandlas av en ensam skiljedomare skall denna ensamma skiljedomare utses genom gemensam överenskommelse av parterna. Om parterna inte lyckas komma överens om en skiljedomare inom femton (15) dagar skall ICC utse en skiljedomare kunnig i datormjukvarurätt, informationssäkerhet och kryptografi eller annars med specialkvalifikationer inom området, såsom en advokat, akademiker eller domare från en Common Law jurisdiktion. Inget i detta Avtal skall anses förhindra någondera part från att söka förbudsföreläggande (eller annat provisoriskt rättsmedel) i domstol med jurisdiktion över parterna och denna tvists föremål såtillvida det är nödvändigt för att skydda någondera partens immateriell egendom.

22. Netsure Protection Plan. Du är skyddad av den aktuella versionen av NetSure Protection Plan, vars detaljer är publicerade i Arkivet. Enligt denna plan ersätter VeriSign dig för vissa skador med grund i VeriSigns brott mot en eller flera av de begränsade garantierna i NetSure Protection Plan, inom gränserna angivna i däri.

23.  Överlåtelse.   Förutom om annat anges häri får dina rättigheter enligt detta Avtal inte överlåtas eller överföras.  Varje försök från dina borgenärers sida att utverka rätt i dina rättigheter enligt detta Avtal, genom kvarstad, utmätning, införsel eller på annat sätt gör detta avtal hävningsbart efter VeriSigns godkännande.

24.Underrättelser och meddelanden.   Du skall skriftligen tillställa VeriSign alla underrättelser, krav eller begäran förknippade med detta Avtal till "Kontakt"-adressen som anges på webbplatsen varifrån du köpte ditt Certifikat med kopia till: General Counsel, VeriSign, Inc., 487 E. Middlefield Road, Mountain View, California, USA 94043. Hänsyftningar till telefonnummer ovan hänför sig till 1-650-426-3400.

25.  Fullständigt avtal.   Detta Avtal, Sigill-licensavtalet (om du väljer att uppvisa ett Sigill), och om du är en Återförsäljare, ditt Återförsäljaravtal med VeriSign utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan VeriSign och dig med hänsyn till tilltänkta transaktioner och ersätter varje tidigare eller nuvarande muntliga eller skriftliga uttalanden, överenskommelser, avtal eller kommunikation i relation därtill. Villkor i varje köporder som inte innefattas av eller som strider mot detta Avtal saknar laga kraft.

26. Tredje Parts Rättigheter. Du samtycker till att Microsoft, Inc. Skall vara en uttrycklig tredje part med rättigheter till förpliktelserna i detta Avtal.

27. För alla kunder som inte är kunder till VeriSign, Inc. Genom att acceptera detta Avtal samtycker du till att dina uppgifter och information används i enlighet med avsnitt 13.

VeriSign SSL Certificate Prenumerantavtal version 4.0.